ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเป็นที่ปรึกษา ประจำปี 2562/63
-
วันที่เริ่มต้น 06/03/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/12/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด สมาคมการค้าไก่กระดูกดำอินทรีย์และสมุนไพรไทย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สมาคมการค้าไก่กระดูกดำอินทรีย์และสมุนไพรไทย
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนาสายพันธุ์ไก่กระดูก และพัฒนาการแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ไก่กระดูก ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 5040  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   30 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนาสายพันธุ์ไก่กระดูก และพัฒนาการแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ไก่กระดูก ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล