ปัจฉิมนิเทศคณะผลิตฯ รหัส58(4ปี) 60(2ปี) _13 มีนาคม 2562_13458

วันที่เริ่มต้น 13/03/2562 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 13/03/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ ชั้น 5 ห้องแคทลียาควีนสิริกิต์ (501) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5801124303   นายเกียรติศักดิ์   อินวรรณ์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124306   นายชลนที   เครื่องชนะ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124312   นายธนะศักดิ์   แสนปิง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124318   นางสาวนิศารัตน์   วุฒินุช : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124353   นางสาวอาทิตยา   ดิษฐขำ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001124303   นางสาวกานต์ธิดา   อินสม : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124306   นางสาวจารุวรรณ   ร่มพนาธรรม : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001126303   นายไกรวิชย์   คำวัง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126304   นางสาวจอมใจ   พลด้วง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126310   นางสาวนฤมล   สุธีมน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126319   นางสาววรัญญา   พันธ์เพ็ชร์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126321   นายวีรวัฒน์   แก้วประสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6101101009   นางสาวจิราพร   บุตรเขียว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101041   นางสาวรวมพร   จันทร์ประโคน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101052   นางสาวสมใจ   ยอดศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101058   นายหัตถชัย   นามปาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101105308   นางสาวจิรัชญา   อุปละ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105310   นางสาวเจินเจิน   โซ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105323   นางสาวธัญธิดา   ใจคำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105337   นางสาวปิยฉัตร   บำรุงแคว้น : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105342   นายพลวัต   นามมนตรี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105343   นางสาวพัชชา   เข็มราช : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105345   นางสาวพัชรา   ผ่องอำไพศักดิ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105351   นางสาวภาวนา   ชุมภูนุช : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101105354   นางสาวยุพา   อาชาชัยกิจ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101113303   นางสาวกนกวรรณ   สกุลโพน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113320   นายธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113322   นางสาวปลื้มฤดี   ยศเลิศ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113326   นางสาวมนธิรา   พิณโสดา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113327   นางสาวมาริสา   เหล็กอ่อน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113333   นางสาวสุดารัตน์   ครอบแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113334   นางสาวสุทธารัตน์   แสงศร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113338   นางสาวอมรรัตน์   สามแสน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101122021   นายณัฐวัฒน์   ชัยยืน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122024   นายเดชาวัต   ศรีจอม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122036   นายบูดีร์มัน   สาเต๊าะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101125301   นายกิตติพงศ์   นอกไธสง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125317   นายทรงศักดิ์   อะโนมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125320   นางสาวเบญจพร   ปานสอาด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125336   นางสาวศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125337   นายศุภกร   นรารุจนันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125338   นางสาวสรัญญา   พุทธสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125344   นางสาวโสริญา   ทองเนตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125345   นายอจลวิชญ์   ชัยบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่พึงประสงค์ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ อาทิ หลักสูตร การจัดการเรียน การสอน สิ่งแวดล้อม คุณภาพคณาจารย์ กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ และปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นการสัมมนา อบรม แนะนำชี้แนวทางในการประกอบอาชีพที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์จากหน่วยงานและวงการต่างๆจากภายนอก เนื่องจากการประกอบอาชีพนั้นจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางด้านวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการบอกเล่าด้วยประสบการณ์ ความรู้และแนวความคิดของวิทยากร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงาน การประกอบอาชีพ และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะผลิตกรรมการเกษตรจึงจัดงานปัจฉิมนิเทศขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในแต่ละหลักสูตร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร หรือนักศึกษาชั้นปีอื่นที่สนใจ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เบื้องต้นในชีวิตการทำงานและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในชีวิตการทำงานได้ จึงจัดบริการการแนะแนวทางด้านการเตรียมพร้อมชีวิตช่วงวัยเรียนให้พร้อมก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทำงานอย่างมั่นใจ เรียนรู้การเป็น? Loser? (ล้มบ้าง? ผิดบ้าง? แพ้บ้างก็ได้) เปิดใจยอมรับความผิดพลาด เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรเพื่อการปรับตัวให้การทำงานอย่างมีความสุข" ? เรียนรู้การค้นหาศักยภาพของตนเอง การเขียน Resume เพื่อโอกาสในการหางาน และมีกิจกรรมรับสมัครงานจากบริษัทต่างๆ การแนะนำการศึกษาต่อระดับ ป.โท ป.เอก โดยบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าสู่การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 515 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   50000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   50000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กล่าวเปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น จำนวน 46 คน จากนั้นเป็การบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1."เรียนรู้การเป็น Loser (ล้มบ้าง ผิดบ้าง แพ้บ้างก็ได้)"คุณสุวนันท์ สามเพชรเจริญ ผู้บรรยายการศึกษาเรื่องโลกแห่งจิตใจ และอดีตอาสาสมัครประเทศเคนย่า แอฟริกา/ผู้ช่วยนักศิลปะบำบัด IMEI 2."วัฒนธรรมองค์กรกับการทำงานให้มีความสุข" คุณเกียรติคุณ วรกุล รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลคุณวุฒิชัย วิชัยขัทคะ หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลบริษัท เป๊ปซี่โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 3."ดึงตัวตนที่ใช่ ผ่าน Resume เพื่อโอกาสในการหางาน" คุณกาญจนา สุวรรณโณ Job Top Gun 4.แนะนำการศึกษาต่อระดับ ป.โท ป.เอก โดย ผศ. ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5.แนะนำโครงการ World Camp จากนั้นเป็นการรับสมัครงานจากบริษัทต่างๆ อาทิเช่น บริษัทเจียไต๋ แมคโคร์ และบริษัทศรีตรัง

ผลประเมินตามวัตถุประสงค์โครงการ 4 ตัวชี้วัด
1. ระดับที่นักศึกษาเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในทักษะการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ข้อ
= ระดับมากที่สุด 4.36
2. ระดับที่นักศึกษาได้รับการชี้นำ และให้ข้อมูลแหล่งงาน การเข้าสู่ตลาดแรงงาน
= ระดับมากที่สุด 4.25
3. ระดับที่นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์การเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปสู่การทำงานในวิชาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
= ระดับมากที่สุด 4.40
4. ระดับการรับบริการการให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิต ช่วงวัยเรียนสู่ช่วงวัยทำงาน = ระดับมาก 4.02

การปรับปรุงจากการประเมินโครงการปีที่แล้ว
ข้อ 1. จากข้อเสนอแนะว่าควรให้คณะผู้จัดงาน จองห้องบรรยาย ขนาดกว้างกว่าห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ หากเป็นไปได้ เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาช้า เลยได้นั่งเก้าอี้เสริม ได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสามารถจุคนได้เยอะกว่า แต่ยังไม่สามารถจุนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรที่มีจำนวนมากกว่า 500 คน จึงได้จัดที่นั่งห้องข้างๆ และจัดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เชื่อมสัญญาณภาพและเสียง จัดเก้าอี้เสริม รองรับนักศึกษาที่ล้นเกินห้องออกมา

ข้อ 2. คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้บรรจุ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ไว้ในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้เงินรายได้คณะผลิตฯ จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องจัดทุกปีต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เมื่อสำเร็จการศึกษา

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านรูปแบบการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
- มีวิทยากรที่น่าสนใจ ทำให้ไม่น่าเบื่อ
- อยากให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชามาร่วมกิจกรรมมากกว่านี้
2. ด้านรูปแบบการจัดบริการ อาหารว่าง น้ำดื่ม อาหารกลางวัน
- ขนมอร่อยมาก
3. ด้านรูปแบบการบรรยายของวิทยากร
- อยากให้เอาวิทยากรที่วัยใกล้เคียงมา บรรยายในภาษาใกล้เคียงกัน
4. ด้านรูปแบบการจัดสถานที่
- ชอบให้มี 2 ห้อง เพื่อให้นั่งสบายๆ ไม่อึดอัด
5. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมรับสมัครงาน
- อยากให้มีผู้ประกอบการมารับสมัครงานมากกว่านี้
6. ด้านอื่นๆ
- ชอบให้ วิทยากรเดินไปมา ตอบ-ถาม เพื่อให้ไม่ง่วง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล