โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบนดอย_เกษตรเคมี 2562

วันที่เริ่มต้น 28/03/2562 เวลา 4:00 วันที่สิ้นสุด 30/03/2562 เวลา 18:00
สถานที่จัด โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901102510   นางสาวจิตรลดา   ครองเชื้อ : พืชสวน (พืชผัก) 30ชั่วโมง
5901102512   นางสาวรัชนก   ยะหัวฝาย : พืชสวน (พืชผัก) 30ชั่วโมง
5901113347   นางสาวจตุพร   อินทรพิทักษ์ : ปฐพีศาสตร์ 30ชั่วโมง
5901113348   นางสาวจุฑารัตน์   ยอดคำ : ปฐพีศาสตร์ 30ชั่วโมง
5901124303   นายจักรกริช   ห่วงเนาวกุล : เกษตรเคมี 30ชั่วโมง
5901124305   นางสาวจุฑาทิพย์   สริวรรณ : เกษตรเคมี 30ชั่วโมง
5901124316   นางสาวบัวผัด   จะโบ : เกษตรเคมี 30ชั่วโมง
5901124317   นายประเสริฐ   เสกเสรี : เกษตรเคมี 30ชั่วโมง
5901124318   นางสาวพรทิพย์   เชาวกิจโสภณ : เกษตรเคมี 30ชั่วโมง
5901124319   นางสาวพลอย   ขอนทอง : เกษตรเคมี 30ชั่วโมง
5901124322   นายมนัส   แซ่ม้า : เกษตรเคมี 30ชั่วโมง
5901124323   นายยรรยง   ประเทืองไพรศรี : เกษตรเคมี 30ชั่วโมง
5901124326   นายวิเชียร   พานผ่องเจริญ : เกษตรเคมี 30ชั่วโมง
5901124329   นางสาวอรุโณทัย   วงศ์ใหม่ : เกษตรเคมี 30ชั่วโมง
6101102494   นายออมสิน   เนาว์ประเสริฐ : พืชสวน 30ชั่วโมง
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยทางสาขาวิชาเกษตรเคมีได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะต่อสังคมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้ทางสาขาวิชาเกษตรเคมีจึงได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบนดอยขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้มีความสัมพันธ์และผูกพันกันในทางที่สร้างสรรค์ต่อกัน นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนได้เล็งเห็นคุณค่าของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันระหว่างสมาชิกสาขาวิชาเกษตรเคมีกับชุมชนเพื่อเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวบ้านไปด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและองค์กร
๒. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และอยู่บนพื้นฐานของการนับถือความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย
๓. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
๔. เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำช่วยเหลือผู้อื่นแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
๕. เพื่อให้นักศึกษาเคารพสิทธิของผู้อื่นคำนึงถึงความเสมอภาครวมถึงระเบียบกฎเกณฑ์ในสังคม

๑. คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรเคมี จำนวน ๒ ท่าน
๒. นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรเคมี จำนวน ๗๐ คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 22  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล