กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่เริ่มต้น 27/02/2562 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 27/02/2562 เวลา 23:30
สถานที่จัด สนามกีฬษทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5808105309   นางสาวเบญจวรรณ   สีเคน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5808108303   นายติณณภพ   บุญศัพท์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108308   นายทศพล   เดชพรม : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808114303   นายกฤษณลักษณ์   เขื่อนไชย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114307   นายกันตพงศ์   เครือมา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114308   นายเก่งคณิต   อู่ตะเภา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114309   นายเกริกเกียรติ   จิตธรรม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114326   นายณัฐพงษ์   พรมจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114348   นางสาวเบญญาณี   วงศ์เคียน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114350   นางสาวปรียณัฐ   หน้าขาว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114363   นายระพีพัฒน์   สรรพอาษา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114365   นางสาวรัตนาภรณ์   หมื่นแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114369   นางสาววราพร   หลงเหล็ก : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114370   นางสาววราภรณ์   เขียวลี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114371   นางสาววราภรณ์   ชูนิ่ม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114380   นายสมพจน์   ดิเรกชวนันท์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114382   นายสิรวิชญ์   พุ่มพิศ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114384   นางสาวสุภาวดี   วงษ์สิน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114385   นายสุรเชษฐ์   บุตนัย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114387   นางสาวโสรญา   อินทร์เขียว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114389   นายองค์ษา   ตุ๋นสัก : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114392   นายอภิชัย   ผุกแสน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114396   นายอิทธิกร   พรมกิ่ง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908104302   นางสาวเกศนี   ใจแว่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104304   นางสาวเฉลิมพร   เขื่อนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104305   นางสาวชรัลสรณ์   แสงแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104308   นางสาวปราณี   ท้องฟ้าธำรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104309   นางสาวพรรณวิลัย   อุบลน้อย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104311   นางสาวพลาพร   วงศ์วันจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104312   นางสาวพิชญธิดา   หอมสอาด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104314   นางสาวเพ็ญนภา   จี๋เอ้ย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104316   นางสาวรสสุคนธ์   แขโคกกรวด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104318   นางสาววันวิสา   พลทอน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104321   นางสาวหทัยทิพย์   บุญศัพท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104322   นางสาวอภิญญา   โพธิ์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908105302   นางสาววรรณกร   กันแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105304   นางสาวทิพย์วรรณ   ดวงดาว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105305   นางสาวทิพวัลย์   จันทร์พุฒ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105306   นางสาวธีร์อลิน   ภมรโอฬารสกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105311   นางสาวมนสิชา   จำปาทาสี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105313   นางสาววราภรณ์   มะโนมูล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105315   นางสาวศิริพร   สายบัว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105316   นางสาวสุกัญญา   หงษ์เวียงจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908106301   นางสาวกัลยาณี   ยุบล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106302   นายกาญจน์   วุฒิเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106305   นางสาวขวัญพิสุทธิ์   เผดิมผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106306   นายเฉลิมวงศ์   จันทร์ประเวช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106308   นายฐิติโชติ   คุ้มไขนุ่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106309   นางสาวณัฌฌา   ชาริกา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106313   นางสาวดารพร   เพียรเก็บ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106316   นายนนทวัฒน์   ขวัญเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106317   นางสาวนริศรา   ทองดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106318   นางสาวนันทพร   เกิดจันทร์สว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106320   นางสาวนิตติยา   แก้วโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106324   นางสาวพัชริดา   สุทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106329   นางสาววรดา   คำปาละ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106330   นางสาววรรณา   แซ่ว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106331   นางสาววรินทร   ผู้กำจัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106332   นางสาววาทินี   พิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106333   นางสาวศศิกาญจน์   รวยสันเทียะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106335   นางสาวศิริโสภา   กิจโสภี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106337   นายศุภณัฐ   ขันเพชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106340   นางสาวสุทธิดา   ใสชาติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106341   นางสาวเสาวนีย์   ทองภูเบศร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106345   นางสาวอริสรา   ต้าวใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106347   นางสาวอาริษา   วงค์สิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106359   นายอรรฆพชร   อินทพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908107301   นางสาวกนกวรรณ   โพธิ์ใบ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107302   นางสาวกนกวรรณ   นกเล็ก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107309   นายกิตติพงษ์   เนียมหอม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107316   นางสาวชฎาธาร   แสงห้าว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107318   นายชัยวัฒน์   ขัดศิริ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107321   นายทยากร   ตันตุลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107324   นายธนา   ล่าลี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107328   นางสาวยิษฐา   เศรษฐี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107330   นายนิติภูมิ   เตชนันท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107331   นางสาวนุชนาฎ   แซ่ตั่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107333   นายบุรินทร์   กันทะสอน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107338   นางสาวพิมทุ์สุดา   โยงกาศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107341   นางสาวแพรวนภา   ท้าวทา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107343   นางสาวภานุมาศ   เสียงดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107344   นายภูพัสน์   มั่นจิตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107348   นางสาวยุพาวรรณ   รัตนบัลลัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107353   นางสาววราภรณ์   สิงหวัฒนศิริ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107355   นายวัฐกาล   คำเหมือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107358   นายศาสตรา   ภูสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107365   นางสาวศุภัทร์ทรา   จงรักกลาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107366   นายสมเกียรติ   รกไพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107367   นายสราวุฒิ   สารอุยี่ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107371   นายสุทธิวัฒน์   ศรีสุริยะวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107372   นางสาวสุภาพร   อินสว่าง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107373   นางสาวสุภาภรณ์   ฟูปิง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107377   นางสาวอังคณา   สวนสอน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908108301   นางสาวกมลรัตน์   สุคำมา : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108309   นายชายธวินทร์   จินดาหลวง : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108310   นางสาวธมลวรรณ   เทพพรพิทักษ์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108311   นายธวัชชัย   ชลาประเสริฐ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108312   นางสาวธิดารัตน์   ศิริธาร : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108314   นางสาวปรารถนา   มะโนปิง : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108318   นางสาวพาณิภัค   บุญมี : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108323   นางสาวสุดารัตน์   ชัยยาน๊ะ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108324   นางสาวสุทธิภรณ์   ทาราเนตร์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908109305   นางสาวชนาภา   ศรีสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109306   นางสาวณัฏฐธิดา   อิศรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109307   นางสาวณัฐริกา   กุณาตี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109309   นายทรงพล   โภคาสัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109310   นางสาวธัญรดา   แขวงแดง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109312   นางสาวนภารัตน์   นิ่มเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109313   นางสาวนฤมล   ยอดมงคล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109314   นางสาวนาถทิวา   คำเงิน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109320   นางสาวมลทยา   ปิ่นบาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109323   นางสาวรุ่งทิวา   ใจมาศรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109326   นางสาวศิริภัสสร   ถิ่นปา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109330   นายสวัสดิ์   มณีรัตนชัยยง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109331   นางสาวสุนิสา   อสุนี ณ อยุธยา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109332   นางสาวสุพัตศร   สิงห์จันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109333   นางสาวสุภัทตรา   มนต์ช่วย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109334   นางสาวเสาวลักษณ์   ลาวงค์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109338   นางสาวอัญพัชญ์   จิระตระกูลรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908110301   นางสาวกชกร   ฐานหมั้น : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110303   นางสาวเจนจุฑา   พรหมมา : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110304   นายชนกนาถ   สุวรรณดารักษ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110311   นางสาวณัฐสุดา   กองขุนชาญ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110312   นางสาวณิชมน   จินนิกร : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110313   นางสาวธนธรณ์   วิภาตะจิตร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110316   นายพชร   ชินนาค : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110317   นางสาวพัชรินทร์   กาละศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110322   นางสาววชิรญาณ์   ศรีสว่าง : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110324   นายศักรินทร์   ถิ่นจอม : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110326   นางสาวเสาวภาคย์   ขำคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110328   นางสาวอมรรัตน์   ราชสาร : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110329   นายอัครพล   หลาบกลาง : การตลาด 6ชั่วโมง
5908111301   นางสาวกนกรักษ์   ช้างอ้น : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111302   นางสาวกาญจนา   ยาท้วม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111303   นางสาวกาญจนาพร   ปันนาผล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111304   นางสาวจิราธิป   กาวี : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111305   นางสาวจิราพัชร   เครือมา : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111306   นางสาวเจนจิรา   ลือเรือง : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111307   นางสาวชมณภัส   อึ่งผิว : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111308   นางสาวชมาพร   สำเภาลอย : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111309   นางสาวณัฐณิชา   แจ้งรัมย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111310   นางสาวณัฐริกา   วณิชชาสกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111311   นายทวิชาติ   ธีระภาต : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111312   นายทักษิณ   ทองอยู่เย็น : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111314   นางสาวนัชชากร   อารีย์วงศ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111315   นางสาวนิภาพร   คำเฮือน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111319   นางสาวปุณยาพร   บุญพิทักษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111320   นางสาวพัชริดา   ดอกสุข : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111321   นางสาวพิชชาพร   ทรัพย์สิริสกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111322   นางสาวเมทินี   หงษ์สาม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111323   นางสาวลดาพร   สมผล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111325   นางสาววรรณพร   คำเงิน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111326   นายวัชรพงษ์   ม้าวิ่ง : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111327   นายวัชรพันธุ์   ม้าวิ่ง : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111328   นางสาววิชชุดา   พรมมินทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111329   นางสาววิลาวัลย์   นาคแย้ม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111330   นายวิศรุต   เสือศิลป์ศร : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111331   นางสาวศุภนิดา   สุรารักษ์วงษ์วีระ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111332   นางสาวศุภมาส   วิญญารัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111334   นางสาวสุชานาถ   สุริยา : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111335   นางสาวสุภัสสร   รอดอินทรา : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111336   นางสาวสุวรัตน์   ฤทธิ์เอนก : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111337   นางสาวโสภิตา   บุญไทย : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111339   นางสาวอัจฉรา   ชอบธรรม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111340   นางสาวอัญชิสา   วรรณสอน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908112301   นางสาวกมลพร   มะลิธง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112302   นางสาวกมลวรรณ   อินทร์สุวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112303   นางสาวกรรณิกา   อินไข : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112304   นายกฤษกร   บัวศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112306   นางสาวณัฐกมล   โฉมศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112310   นางสาวนันทิพร   เทียนเงิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112311   นายพีระพงษ์   ใจขอด : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112313   นายรุ่งฤทธิ์   ตั้งสกุล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112315   นายเศรษฐ์   พรหมศาสตร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112316   นางสาวสมิตา   ไชยดิรก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112318   นายสุนัย   เอี่ยมอรุณไทย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112319   นางสาวอรปรียา   ทองนำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908113302   นายฐิติพงศ์   มาดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5908113307   นางสาวศิริลักษณ์   สังขรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5908114301   นางสาวกนิษฐา   กานุมาน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114302   นางสาวกรกช   อภิชนังกูร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114304   นายเกรียงไกรศร   คำมุง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114306   นางสาวแก้วกันยา   คำเจียก : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114308   นายจักรกฤษ   ลูกอินทร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114310   นายจุฑากร   กองธรรม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114311   นายเจตน์สฤษฎิ์   พลที : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114313   นายเฉลิมฤทธิ์   ทองงาม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114315   นางสาวชนาภา   มุ้งทอง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114316   นางสาวชนิตา   พรมเทพ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114319   นางสาวณัฐนิชา   นาคน้อย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114322   นางสาวณิชนันทน์   กาวิชัย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114324   นายถิรพิทย์   วรรณราช : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114329   นางสาวธมลวรรณ   ชั้นทองคำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114330   นายธรรพ์ณกร   ปัญญา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114331   นายธรรมรัตน์   เขมะวนิช : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114332   นายธันชนน   มณีศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114335   นางสาวนงนภัส   เพ็ชรจรุญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114337   นางสาวนวลจันทร์   ภูมิละออง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114342   นายประดิษฐ์   จันทร์โท : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114344   นางสาวปัทมา   เกตุเขียว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114345   นางสาวพัชฌานันท์   ภาคภูมิ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114346   นางสาวพัชณี   อ่อนอ้น : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114348   นางสาวเพชราลัย   พึ่งสำราญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114349   นางสาวภัครินทร์   พรับพรึงศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114350   นายภูริณัฐ   พงษ์สุวรรณ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114352   นายภูวรัต   ไขปัญญา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114353   นางสาวมณธิรา   ใคร่นุ่นนา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114354   นางสาวเมษนี   อุดรพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114355   นางสาวเยาวลักษณ์   สง่าสมบูรณ์ไพร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114356   นางสาวรัชชากรณ์   ปั้นรูป : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114357   นายราเมศ   จักรแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114358   นายเริงฤทธิ์   จาอาบาล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114360   นายลิขิตสวรรค์   วงค์เมทา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114362   นางสาววธิสา   จันทร์เต็ม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114364   นางสาววิริญทิพย์   เกตุยา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114366   นายศักดิ์นรินทร์   อินปา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114367   นายศัษตวรรษ   ตาเป็ง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114368   นางสาวศิริวรรณ   บาลจ่าย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114369   นายศิลา   พลายมี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114371   นางสาวสโรชา   ลามู : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114375   นางสาวเหมือนฝัน   กันธวงค์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114377   นางสาวอัฉรา   เนตรเจริญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908115303   นางสาวณิชนันทน์   สุวรรณประดิษฐ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115304   นางสาวดารารัตน์   ภูจำเริญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115305   นายเดชาธร   ไชยเกิด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115306   นายนนทพัทธ์   มหาสุวรรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115307   นางสาวนุชธิดา   ผาโต : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115309   นายพีรพล   ตาถนอม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115311   นายเมธิศ   คำมัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115313   นายศิริโชค   ขวัญเฉลิม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115315   นายสุริยา   พงษสปิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115316   นายเสถียรพงษ์   บุตรแสน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115317   นางสาวอินทิรา   คำภีร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008104301   นายกรวิชญ์   อินทร์บำรุง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6008104309   นางสาวนนธิชา   แสงจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6008105302   นางสาวฐิติรัตน์   เฉิดฉวีวรรณ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6008106302   นางสาวกันติชา   ระโยธี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106304   นายเจนณรงค์   พันชน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106305   นายเจษฎาภรณ์   ผลากรกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106307   นางสาวชลิดา   อินธิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106308   นางสาวณัฐริกา   แสงฤทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106313   นางสาวนันทิกานต์   เข็มทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106314   นายปัตฐวี   พรหมมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106322   นางสาววิราพร   มิ่งขวัญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106324   นายศักดิ์สิทธิ์   ว่องไว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106325   นางสาวสรางอร   พรมจารี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106330   นายอัมรินทร์   อินทราวุธ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106333   นางสาวสุภารัตน์   ม่วงมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106334   นายชนานนท์   กองชาวนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008107306   นางสาวจิตติมา   รอดไพรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6008107316   นางสาวดุสิตา   คำผิว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6008108308   นางสาวปิยะวรรณ   ชาดี : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6008108309   นางสาวพรประภา   ทองดี : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6008109302   นายกิตติพงษ์   ฉัตรแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109305   นางสาวจันทิมา   ฟักผล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109315   นายถิรพิทย์   ยศทวี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109318   นายธีรภัทร์   ไทยเฉลิม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109340   นางสาวสุพัตรา   ใจน่าน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008111303   นางสาวจุฑามาศ   ไชยศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
6008111306   นางสาวณัฐวดี   หลักวิโรจน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6008111308   นางสาวนราพร   วงศ์เมือง : บัญชี 6ชั่วโมง
6008111320   นายศุภกัณฐ์   ฉิมเอี่ยม : บัญชี 6ชั่วโมง
6008114301   นายกฤษฎา   จิตรเที่ยง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114303   นางสาวกษิรา   เรืองเพ็ชร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114305   นายกิตตินันท์   หอมนาน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114309   นางสาวจิราพร   พ่วงแม่กลอง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114311   นางสาวชนันพร   สิงห์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114312   นางสาวชนานันท์   คำยอด : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114313   นางสาวชมพูนุช   คำอินทร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114314   นางสาวชลาริน   ควนวิลัย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114315   นายชัชพงศ์   ต่อศิริ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114316   นายชัยวัฒน์   ลีลาศ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114317   นายโชคชัย   นนทะคำจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114319   นายณชรัฐ   บัวคำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114321   นายธนกฤต   ขำประเสริฐ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114322   นายธนธัช   ชาญอาวุธ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114324   นายธัศนัย   ระยับ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114325   นางสาวธิดา   สักสดใส : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114328   นายธีรวัฒน์   โสดวิลัย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114330   นางสาวนพรัตน์   ผูกกิจ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114333   นายนันทวัฒน์   ปั๋นโด้ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114334   นางสาวนิตยา   ศศิธรบำรุง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114336   นางสาวเบญจมาศ   พรหมขำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114337   นายปริยวิศว์   เสียงชารี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114342   นางสาวพัชรพร   เชื้อเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114344   นางสาวพีรณัฐ   จันทร์แดง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114345   นายพีระวัฒน์   รุจิสิทธิยานนท์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114347   นายมิ่งภิมุขข์   คงคำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114351   นางสาวรัชนาวรรณ   จอมป้อ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114353   นายวชิรพันธ์   ขาวสุด : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114355   นางสาววรรณกร   ทองนุช : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114356   นางสาววราภรณ์   โตภูเขียว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114360   นายวีรภัทร   ลิ่มโชตินันท์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114364   นางสาวสุภาภรณ์   ผลเสน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114365   นางสาวสุวนันท์   จันทร์พล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114369   นางสาวอรทัย   สายบัว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114370   นายอรรถกฤษณ์   เชื้อกรด : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008115306   นางสาวชนม์นิภา   ปาโน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115308   นางสาวณิราพร   คุณวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115309   นายธนากร   การวงษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115310   นายนำไทย   เเซ่ยั้ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115315   นางสาวปิยธิดา   ทิพย์ละคร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115317   นางสาวพรสวรรค์   ชำนาญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115318   นายพิพัฒน์พงศ์   กำลังยง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115320   นางสาวศรัญยา   บุญสร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115323   นายอดิเทพ   เป้าหินตั้ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115327   นางสาวธนพร   นกเล็ก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115329   นางสาวปริชาติ   ไชย์บัวแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6108110306   นางสาวนฤชา   สารดี : การตลาด 6ชั่วโมง
6108110307   นางสาวเนตรชนก   ปาริมา : การตลาด 6ชั่วโมง
6108110312   นางสาวภรณ์ทิพย์   เป็นดี : การตลาด 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล