กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่เริ่มต้น 27/02/2562 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 27/02/2562 เวลา 23:30
สถานที่จัด สนามกีฬษทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5808105309   เบญจวรรณ   สีเคน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5808108303   ติณณภพ   บุญศัพท์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808108308   ทศพล   เดชพรม : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5808114303   กฤษณลักษณ์   เขื่อนไชย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114307   กันตพงศ์   เครือมา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114308   เก่งคณิต   อู่ตะเภา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114309   เกริกเกียรติ   จิตธรรม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114326   ณัฐพงษ์   พรมจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114348   เบญญาณี   วงศ์เคียน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114350   ปรียณัฐ   หน้าขาว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114363   ระพีพัฒน์   สรรพอาษา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114365   รัตนาภรณ์   หมื่นแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114369   วราพร   หลงเหล็ก : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114370   วราภรณ์   เขียวลี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114371   วราภรณ์   ชูนิ่ม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114380   สมพจน์   ดิเรกชวนันท์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114382   สิรวิชญ์   พุ่มพิศ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114384   สุภาวดี   วงษ์สิน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114385   สุรเชษฐ์   บุตนัย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114387   โสรญา   อินทร์เขียว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114389   องค์ษา   ตุ๋นสัก : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114392   อภิชัย   ผุกแสน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5808114396   อิทธิกร   พรมกิ่ง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908104302   เกศนี   ใจแว่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104304   เฉลิมพร   เขื่อนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104305   ชรัลสรณ์   แสงแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104308   ปราณี   ท้องฟ้าธำรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104309   พรรณวิลัย   อุบลน้อย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104311   พลาพร   วงศ์วันจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104312   พิชญธิดา   หอมสอาด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104314   เพ็ญนภา   จี๋เอ้ย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104316   รสสุคนธ์   แขโคกกรวด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104318   วันวิสา   พลทอน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104321   หทัยทิพย์   บุญศัพท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908104322   อภิญญา   โพธิ์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5908105302   วรรณกร   กันแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105304   ทิพย์วรรณ   ดวงดาว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105305   ทิพวัลย์   จันทร์พุฒ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105306   ธีร์อลิน   ภมรโอฬารสกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105311   มนสิชา   จำปาทาสี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105313   วราภรณ์   มะโนมูล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105315   ศิริพร   สายบัว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105316   สุกัญญา   หงษ์เวียงจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908106301   กัลยาณี   ยุบล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106302   กาญจน์   วุฒิเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106305   ขวัญพิสุทธิ์   เผดิมผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106306   เฉลิมวงศ์   จันทร์ประเวช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106308   ฐิติโชติ   คุ้มไขนุ่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106309   ณัฌฌา   ชาริกา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106313   ดารพร   เพียรเก็บ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106316   นนทวัฒน์   ขวัญเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106317   นริศรา   ทองดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106318   นันทพร   เกิดจันทร์สว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106320   นิตติยา   แก้วโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106324   พัชริดา   สุทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106329   วรดา   คำปาละ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106330   วรรณา   แซ่ว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106331   วรินทร   ผู้กำจัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106332   วาทินี   พิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106333   ศศิกาญจน์   รวยสันเทียะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106335   ศิริโสภา   กิจโสภี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106337   ศุภณัฐ   ขันเพชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106340   สุทธิดา   ใสชาติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106341   เสาวนีย์   ทองภูเบศร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106345   อริสรา   ต้าวใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106347   อาริษา   วงค์สิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908106359   อรรฆพชร   อินทพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5908107301   กนกวรรณ   โพธิ์ใบ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107302   กนกวรรณ   นกเล็ก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107309   กิตติพงษ์   เนียมหอม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107316   ชฎาธาร   แสงห้าว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107318   ชัยวัฒน์   ขัดศิริ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107321   ทยากร   ตันตุลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107324   ธนา   ล่าลี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107328   ยิษฐา   เศรษฐี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107330   นิติภูมิ   เตชนันท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107331   นุชนาฎ   แซ่ตั่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107333   บุรินทร์   กันทะสอน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107338   พิมทุ์สุดา   โยงกาศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107341   แพรวนภา   ท้าวทา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107343   ภานุมาศ   เสียงดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107344   ภูพัสน์   มั่นจิตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107348   ยุพาวรรณ   รัตนบัลลัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107353   วราภรณ์   สิงหวัฒนศิริ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107355   วัฐกาล   คำเหมือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107358   ศาสตรา   ภูสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107365   ศุภัทร์ทรา   จงรักกลาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107366   สมเกียรติ   รกไพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107367   สราวุฒิ   สารอุยี่ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107371   สุทธิวัฒน์   ศรีสุริยะวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107372   สุภาพร   อินสว่าง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107373   สุภาภรณ์   ฟูปิง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908107377   อังคณา   สวนสอน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908108301   กมลรัตน์   สุคำมา : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108309   ชายธวินทร์   จินดาหลวง : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108310   ธมลวรรณ   เทพพรพิทักษ์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108311   ธวัชชัย   ชลาประเสริฐ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108312   ธิดารัตน์   ศิริธาร : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108314   ปรารถนา   มะโนปิง : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108318   พาณิภัค   บุญมี : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108323   สุดารัตน์   ชัยยาน๊ะ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908108324   สุทธิภรณ์   ทาราเนตร์ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
5908109305   ชนาภา   ศรีสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109306   ณัฏฐธิดา   อิศรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109307   ณัฐริกา   กุณาตี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109309   ทรงพล   โภคาสัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109310   ธัญรดา   แขวงแดง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109312   นภารัตน์   นิ่มเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109313   นฤมล   ยอดมงคล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109314   นาถทิวา   คำเงิน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109320   มลทยา   ปิ่นบาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109323   รุ่งทิวา   ใจมาศรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109326   ศิริภัสสร   ถิ่นปา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109330   สวัสดิ์   มณีรัตนชัยยง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109331   สุนิสา   อสุนี ณ อยุธยา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109332   สุพัตศร   สิงห์จันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109333   สุภัทตรา   มนต์ช่วย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109334   เสาวลักษณ์   ลาวงค์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908109338   อัญพัชญ์   จิระตระกูลรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5908110301   กชกร   ฐานหมั้น : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110303   เจนจุฑา   พรหมมา : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110304   ชนกนาถ   สุวรรณดารักษ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110311   ณัฐสุดา   กองขุนชาญ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110312   ณิชมน   จินนิกร : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110313   ธนธรณ์   วิภาตะจิตร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110316   พชร   ชินนาค : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110317   พัชรินทร์   กาละศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110322   วชิรญาณ์   ศรีสว่าง : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110324   ศักรินทร์   ถิ่นจอม : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110326   เสาวภาคย์   ขำคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110328   อมรรัตน์   ราชสาร : การตลาด 6ชั่วโมง
5908110329   อัครพล   หลาบกลาง : การตลาด 6ชั่วโมง
5908111301   กนกรักษ์   ช้างอ้น : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111302   กาญจนา   ยาท้วม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111303   กาญจนาพร   ปันนาผล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111304   จิราธิป   กาวี : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111305   จิราพัชร   เครือมา : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111306   เจนจิรา   ลือเรือง : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111307   ชมณภัส   อึ่งผิว : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111308   ชมาพร   สำเภาลอย : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111309   ณัฐณิชา   แจ้งรัมย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111310   ณัฐริกา   วณิชชาสกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111311   ทวิชาติ   ธีระภาต : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111312   ทักษิณ   ทองอยู่เย็น : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111314   นัชชากร   อารีย์วงศ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111315   นิภาพร   คำเฮือน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111319   ปุณยาพร   บุญพิทักษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111320   พัชริดา   ดอกสุข : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111321   พิชชาพร   ทรัพย์สิริสกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111322   เมทินี   หงษ์สาม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111323   ลดาพร   สมผล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111325   วรรณพร   คำเงิน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111326   วัชรพงษ์   ม้าวิ่ง : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111327   วัชรพันธุ์   ม้าวิ่ง : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111328   วิชชุดา   พรมมินทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111329   วิลาวัลย์   นาคแย้ม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111330   วิศรุต   เสือศิลป์ศร : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111331   ศุภนิดา   สุรารักษ์วงษ์วีระ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111332   ศุภมาส   วิญญารัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111334   สุชานาถ   สุริยา : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111335   สุภัสสร   รอดอินทรา : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111336   สุวรัตน์   ฤทธิ์เอนก : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111337   โสภิตา   บุญไทย : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111339   อัจฉรา   ชอบธรรม : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111340   อัญชิสา   วรรณสอน : บัญชี 6ชั่วโมง
5908112301   กมลพร   มะลิธง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112302   กมลวรรณ   อินทร์สุวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112303   กรรณิกา   อินไข : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112304   กฤษกร   บัวศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112306   ณัฐกมล   โฉมศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112310   นันทิพร   เทียนเงิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112311   พีระพงษ์   ใจขอด : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112313   รุ่งฤทธิ์   ตั้งสกุล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112315   เศรษฐ์   พรหมศาสตร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112316   สมิตา   ไชยดิรก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112318   สุนัย   เอี่ยมอรุณไทย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908112319   อรปรียา   ทองนำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5908113302   ฐิติพงศ์   มาดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5908113307   ศิริลักษณ์   สังขรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5908114301   กนิษฐา   กานุมาน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114302   กรกช   อภิชนังกูร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114304   เกรียงไกรศร   คำมุง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114306   แก้วกันยา   คำเจียก : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114308   จักรกฤษ   ลูกอินทร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114310   จุฑากร   กองธรรม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114311   เจตน์สฤษฎิ์   พลที : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114313   เฉลิมฤทธิ์   ทองงาม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114315   ชนาภา   มุ้งทอง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114316   ชนิตา   พรมเทพ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114319   นางสาวณัฐนิชา   นาคน้อย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114322   ณิชนันทน์   กาวิชัย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114324   ถิรพิทย์   วรรณราช : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114329   ธมลวรรณ   ชั้นทองคำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114330   ธรรพ์ณกร   ปัญญา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114331   นายธรรมรัตน์   เขมะวนิช : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114332   ธันชนน   มณีศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114335   นงนภัส   เพ็ชรจรุญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114337   นวลจันทร์   ภูมิละออง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114342   ประดิษฐ์   จันทร์โท : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114344   ปัทมา   เกตุเขียว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114345   พัชฌานันท์   ภาคภูมิ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114346   พัชณี   อ่อนอ้น : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114348   เพชราลัย   พึ่งสำราญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114349   ภัครินทร์   พรับพรึงศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114350   ภูริณัฐ   พงษ์สุวรรณ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114352   ภูวรัต   ไขปัญญา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114353   มณธิรา   ใคร่นุ่นนา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114354   เมษนี   อุดรพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114355   เยาวลักษณ์   สง่าสมบูรณ์ไพร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114356   รัชชากรณ์   ปั้นรูป : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114357   ราเมศ   จักรแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114358   เริงฤทธิ์   จาอาบาล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114360   ลิขิตสวรรค์   วงค์เมทา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114362   วธิสา   จันทร์เต็ม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114364   วิริญทิพย์   เกตุยา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114366   ศักดิ์นรินทร์   อินปา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114367   ศัษตวรรษ   ตาเป็ง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114368   นางสาวศิริวรรณ   บาลจ่าย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114369   ศิลา   พลายมี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114371   สโรชา   ลามู : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114375   เหมือนฝัน   กันธวงค์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908114377   อัฉรา   เนตรเจริญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
5908115303   ณิชนันทน์   สุวรรณประดิษฐ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115304   ดารารัตน์   ภูจำเริญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115305   เดชาธร   ไชยเกิด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115306   นนทพัทธ์   มหาสุวรรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115307   นุชธิดา   ผาโต : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115309   พีรพล   ตาถนอม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115311   เมธิศ   คำมัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115313   ศิริโชค   ขวัญเฉลิม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115315   สุริยา   พงษสปิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115316   เสถียรพงษ์   บุตรแสน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908115317   อินทิรา   คำภีร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008104301   กรวิชญ์   อินทร์บำรุง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6008104309   นนธิชา   แสงจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6008105302   ฐิติรัตน์   เฉิดฉวีวรรณ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6008106302   กันติชา   ระโยธี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106304   เจนณรงค์   พันชน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106305   เจษฎาภรณ์   ผลากรกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106307   ชลิดา   อินธิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106308   ณัฐริกา   แสงฤทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106313   นันทิกานต์   เข็มทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106314   ปัตฐวี   พรหมมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106322   วิราพร   มิ่งขวัญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106324   ศักดิ์สิทธิ์   ว่องไว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106325   สรางอร   พรมจารี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106330   อัมรินทร์   อินทราวุธ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106333   สุภารัตน์   ม่วงมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008106334   ชนานนท์   กองชาวนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6008107306   จิตติมา   รอดไพรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6008107316   ดุสิตา   คำผิว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6008108308   ปิยะวรรณ   ชาดี : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6008108309   พรประภา   ทองดี : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6008109302   กิตติพงษ์   ฉัตรแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109305   จันทิมา   ฟักผล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109315   ถิรพิทย์   ยศทวี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109318   ธีรภัทร์   ไทยเฉลิม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008109340   สุพัตรา   ใจน่าน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6008111303   จุฑามาศ   ไชยศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
6008111306   ณัฐวดี   หลักวิโรจน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6008111308   นราพร   วงศ์เมือง : บัญชี 6ชั่วโมง
6008111320   ศุภกัณฐ์   ฉิมเอี่ยม : บัญชี 6ชั่วโมง
6008114301   กฤษฎา   จิตรเที่ยง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114303   กษิรา   เรืองเพ็ชร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114305   กิตตินันท์   หอมนาน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114309   จิราพร   พ่วงแม่กลอง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114311   ชนันพร   สิงห์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114312   ชนานันท์   คำยอด : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114313   ชมพูนุช   คำอินทร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114314   ชลาริน   ควนวิลัย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114315   ชัชพงศ์   ต่อศิริ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114316   ชัยวัฒน์   ลีลาศ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114317   โชคชัย   นนทะคำจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114319   ณชรัฐ   บัวคำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114321   ธนกฤต   ขำประเสริฐ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114322   ธนธัช   ชาญอาวุธ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114324   ธัศนัย   ระยับ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114325   ธิดา   สักสดใส : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114328   ธีรวัฒน์   โสดวิลัย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114330   นพรัตน์   ผูกกิจ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114333   นันทวัฒน์   ปั๋นโด้ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114334   นิตยา   ศศิธรบำรุง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114336   เบญจมาศ   พรหมขำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114337   ปริยวิศว์   เสียงชารี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114342   พัชรพร   เชื้อเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114344   พีรณัฐ   จันทร์แดง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114345   พีระวัฒน์   รุจิสิทธิยานนท์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114347   มิ่งภิมุขข์   คงคำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114351   รัชนาวรรณ   จอมป้อ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114353   วชิรพันธ์   ขาวสุด : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114355   วรรณกร   ทองนุช : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114356   วราภรณ์   โตภูเขียว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114360   วีรภัทร   ลิ่มโชตินันท์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114364   สุภาภรณ์   ผลเสน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114365   สุวนันท์   จันทร์พล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114369   นางสาวอรทัย   สายบัว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008114370   อรรถกฤษณ์   เชื้อกรด : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6008115306   ชนม์นิภา   ปาโน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115308   ณิราพร   คุณวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115309   ธนากร   การวงษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115310   นำไทย   เเซ่ยั้ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115315   ปิยธิดา   ทิพย์ละคร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115317   พรสวรรค์   ชำนาญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115318   พิพัฒน์พงศ์   กำลังยง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115320   ศรัญยา   บุญสร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115323   อดิเทพ   เป้าหินตั้ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115327   ธนพร   นกเล็ก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6008115329   ปริชาติ   ไชย์บัวแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6108110306   นฤชา   สารดี : การตลาด 6ชั่วโมง
6108110307   เนตรชนก   ปาริมา : การตลาด 6ชั่วโมง
6108110312   ภรณ์ทิพย์   เป็นดี : การตลาด 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล