กิจกรรมผ้าป่าอิสานร่วมใจ

วันที่เริ่มต้น 15/12/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/12/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านแม่ลัว 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5808114301   กนกภรณ์   เดชสองชั้น : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114302   กนกวรรณ   สังข์ส้ม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114308   เก่งคณิต   อู่ตะเภา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114310   ใกล้รุ่ง   ปักสีมา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114316   เจษฎา   เนตรวาณิช : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114318   ชนากานต์   เปียงพรม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114322   ชุติพันธ์   สีอ่อน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114324   ญาสุมินทร์   สมศรี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114325   ณัฐชา   ปั้นชูศรี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114326   ณัฐพงษ์   พรมจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114327   ณัทฐ์นันทมนต์   สิงห์คำ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114345   นิติพงศ์   ตาดต่าย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114349   ประเสริฐ   ประภาโส : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114350   ปรียณัฐ   หน้าขาว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114363   ระพีพัฒน์   สรรพอาษา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114367   ฤทธิเกียรติ   กรุณา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114372   วราภรณ์   สร้อยสน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114375   นางสาวศิรินทิพย์   ชัยมงคล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114376   ศิรินภา   หอมตา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114383   สุพิชญา   บัวแก้ว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114385   สุรเชษฐ์   บุตนัย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114387   โสรญา   อินทร์เขียว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114390   อนาวิล   ไชยวงค์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114392   อภิชัย   ผุกแสน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114395   อารียา   เชิงรู้ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908110303   เจนจุฑา   พรหมมา : การตลาด 12ชั่วโมง
5908110317   พัชรินทร์   กาละศรี : การตลาด 12ชั่วโมง
5908110321   รจนา   ยวงแก้ว : การตลาด 12ชั่วโมง
5908110322   วชิรญาณ์   ศรีสว่าง : การตลาด 12ชั่วโมง
5908110325   ศิริวรรณ   คำเหมือง : การตลาด 12ชั่วโมง
5908111302   กาญจนา   ยาท้วม : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111308   ชมาพร   สำเภาลอย : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111312   ทักษิณ   ทองอยู่เย็น : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111314   นัชชากร   อารีย์วงศ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111316   ปลายดาว   ศิริมงคล : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111318   ปาริชาติ   วีระคำ : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111319   ปุณยาพร   บุญพิทักษ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111320   พัชริดา   ดอกสุข : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111321   พิชชาพร   ทรัพย์สิริสกุล : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111322   เมทินี   หงษ์สาม : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111324   ลักขณา   ปิ่นผักแว่น : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111325   วรรณพร   คำเงิน : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111331   ศุภนิดา   สุรารักษ์วงษ์วีระ : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111333   สิริยากร   แก้วแหวน : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111337   โสภิตา   บุญไทย : บัญชี 12ชั่วโมง
5908111340   อัญชิสา   วรรณสอน : บัญชี 12ชั่วโมง
5908114316   ชนิตา   พรมเทพ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114344   ปัทมา   เกตุเขียว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114350   ภูริณัฐ   พงษ์สุวรรณ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114351   ภูรินทร์   สวัสดิ์รักษ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008104312   ภราลักษณ์   ไกรศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6008106319   วชิรสร   บุตรศาสตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008106335   ธีรภัทร์   เจริญประเสริฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008107314   ณพิชญ์   ลอยนอก : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6008107326   พัชรากร   ถุงแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6008107344   สิทธินนท์   อินปา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6008109302   กิตติพงษ์   ฉัตรแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6008109307   จารุวรรณ   ตรรกวัจนวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6008109309   ชนากานต์   วันวิเศษ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6008109319   ธีรวัฒน์   ติมุลา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6008109323   ปาณิศรา   จิตตรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6008109329   รุ่งเฉลิม   สถิตยัง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6008109332   วีรพงศ์   ครุธจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6008109337   สิรวิชญ์   ไชยบัวแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6008114301   กฤษฎา   จิตรเที่ยง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114302   กฤษฏา   ผดุงพงษ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114303   กษิรา   เรืองเพ็ชร์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114304   กัญญารัตน์   จันทศร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114305   กิตตินันท์   หอมนาน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114306   กิตติภณ   กาโต่ง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114307   จักร์ภัทร   รัตนพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114308   จินดารัตน์   เอี่ยมสอาด : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114309   จิราพร   พ่วงแม่กลอง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114310   จุฑามณี   บุญสุข : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114311   ชนันพร   สิงห์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114312   ชนานันท์   คำยอด : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114313   ชมพูนุช   คำอินทร์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114314   ชลาริน   ควนวิลัย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114315   ชัชพงศ์   ต่อศิริ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114316   ชัยวัฒน์   ลีลาศ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114317   โชคชัย   นนทะคำจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114318   ฐิตินันท์   เทพอินใจ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114319   ณชรัฐ   บัวคำ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114320   ตันติกร   ชูประสิทธิ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114321   ธนกฤต   ขำประเสริฐ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114322   ธนธัช   ชาญอาวุธ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114323   ธนพันธุ์   สุพร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114324   ธัศนัย   ระยับ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114325   ธิดา   สักสดใส : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114326   ธิติพันธ์   ธรรมกุล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114327   นายธีรภัทร   พุ่มพวง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114328   ธีรวัฒน์   โสดวิลัย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114329   นนทนีย์   ลูกภูเขียว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114330   นพรัตน์   ผูกกิจ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114331   นายนพรัตน์   รุ่งเรืองอนันกุล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114332   นพรัตน์   แสงวิเศษ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114333   นันทวัฒน์   ปั๋นโด้ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114334   นิตยา   ศศิธรบำรุง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114335   นุชรินทร์   อินทร์กา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114336   เบญจมาศ   พรหมขำ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114337   ปริยวิศว์   เสียงชารี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114338   ปัณชญา   กันตะบุตร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114339   นางสาวปัณฑิตา   นุ้ยประสิทธิ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114340   นางสาวผกามาศ   ขุนเศษ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114341   พรวิมล   เนียมเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114342   พัชรพร   เชื้อเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114343   พิชญดา   ศรมณี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114344   พีรณัฐ   จันทร์แดง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114345   พีระวัฒน์   รุจิสิทธิยานนท์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114346   เพาวิธู   แจ่มกระจ่าง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114347   มิ่งภิมุขข์   คงคำ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114348   รวีโรจน์   แหยมดอนไพร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114349   รักษ์ศิยา   เกิดสุทธิ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114350   นางสาวรัชดา   กองเพ็ง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114351   รัชนาวรรณ   จอมป้อ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114352   นายรุ่งอรุณ   จาดมี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114353   วชิรพันธ์   ขาวสุด : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114354   วรนุช   นันทะบุตร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114355   วรรณกร   ทองนุช : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114356   วราภรณ์   โตภูเขียว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114357   วันวิภา   กันหะ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114358   วิฑูรย์   ฮือสะ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114359   นายวีรชนท์   จันทร์คลัง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114360   วีรภัทร   ลิ่มโชตินันท์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114361   สุณิสา   ต้มกลั่น : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114362   นางสาวสุปราณี   เพ็ชรรี่ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114363   นางสาวสุพรรษา   อินทะสิทธิ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114364   สุภาภรณ์   ผลเสน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114365   สุวนันท์   จันทร์พล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114366   สุวรรณี   ถาวร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114367   เหมือนขวัญ   ดีเหมือน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114368   อนงค์รัตน์   แก่นโพธิ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114369   นางสาวอรทัย   สายบัว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114370   อรรถกฤษณ์   เชื้อกรด : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114371   อาทิตยา   แก้วสุวรรณ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114372   อุบัวรัตน์   เรือนเงิน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114373   นายฉัตรชัย   กันกา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008115301   กนกวรรณ   มากศรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115302   นายกษิดิ์เดช   ภุ่ทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115303   กัลยรัตน์   ภักดี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115304   คณาธิป   อินสูงเนิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115305   เจนจิรา   บุญสุข : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115306   ชนม์นิภา   ปาโน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115307   ฐิดาภรญ์   มุสิกุล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115308   ณิราพร   คุณวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115309   ธนากร   การวงษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115310   นำไทย   เเซ่ยั้ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115311   น้ำหวาน   สุคงเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115312   นิธิพร   ศรีพิทักษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115313   ประกายชนก   วอนเพียร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115315   ปิยธิดา   ทิพย์ละคร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115316   พงศกร   บุญโสม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115317   พรสวรรค์   ชำนาญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115318   พิพัฒน์พงศ์   กำลังยง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115319   วัชระ   คำทูล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115320   ศรัญยา   บุญสร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115321   ศศินา   เป็นสุข : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115322   สมชาติ   อินสิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115323   อดิเทพ   เป้าหินตั้ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115325   อรวรรณ   กระต่ายทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115327   ธนพร   นกเล็ก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008115329   ปริชาติ   ไชย์บัวแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108106305   นายนนทวัฒน์   พุฒซ้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6108106312   นายอนุรักษ์   พระสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6108107316   นางสาวณิชาภัทร   จั่นวงศ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107342   นางสาวสายธาร   เครือเนตร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108108305   นายภาสกร   กองโกย : การจัดการชุมชน 12ชั่วโมง
6108108309   นางสาวพรรณภัทร   กันทะสีคำ : การจัดการชุมชน 12ชั่วโมง
6108109313   นายธนโชติ   เเก้วมะณี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6108109326   นายศิลปกร   มั่นคง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6108110303   นายชลสิทธิ์   ทุมต้ายหวัน : การตลาด 12ชั่วโมง
6108111302   นางสาวกนกวรรณ   วิเศษสุข : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111306   นายชยากร   ผลกรรณ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111316   นางสาวสาวิตรี   บุญปาน : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111317   นางสาวสุชานาถ   แก้วสุวรรณ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111318   นางสาวอริสา   สมบูรณ์ทรัพย์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6108114001   นายคชา   ทาตื้อ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114002   นายจะเส่   ดาชอ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114003   นายเจษฎา   สุทำทาน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114004   นายธนวัฒน์   ขันพิทักษ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114006   นางสาวนงลักษณ์   แก้วบุญช่วย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114007   นายนันทศักดิ์   อินยะ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114008   นางสาวบุญญาพร   ผลประโยชน์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114010   นายวิทยา   เจนจิราพงศ์พันธุ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114011   นางสาวสุนิสา   อุเรศิลป์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114012   นายอรรถชัย   สุยะ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114013   นายอสุธิเดช   รักนุกูล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114301   นางสาวกนกวรรณ   พรรณราย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114302   นางสาวกรรณิการ์   พรมรักษา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114303   นายกฤษฎาพร   แมดเมือง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114304   นางสาวกัญญาภัค   วิทยาคุณ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114305   นายเกียรติศักดิ์   วันนะ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114306   นายเกียรติศักดิ์   สนนาค : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114307   นางสาวจริยา   แสงอุดม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114308   นายจักรกฤษณ์   โสภา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114309   นายจิตปลื้ม   หาจำปา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114310   นางสาวจุฑามณี   วุ่นคง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114311   นางสาวจุฑามาศ   บุญปล้อง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114312   นายชนะศักดิ์   เวียงทอง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114313   นางสาวชนาภัทร   ชัยสงคราม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114314   นายชยากร   เทใหม่ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114315   นายชัชพงศ์   พรมเวียง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114316   นายชัชวาล   บุญมี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114317   นายชัยยันต์   เป็งปานันท์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114318   นางสาวญานิกา   แช่มช้อย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114319   นายณัชพล   พาหละ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114320   นางสาวณัฐฐาพร   สังกรณีย์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114321   นายณัฐพงษ์   ตาจันทร์ดี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114322   นายณัฐพล   แสนสี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114323   นางสาวณัฐวดี   ข้อค้า : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114324   นางสาวณิชาภัทร   เขียนพลกรัง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114325   นายดง   เเซ่ย่าง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114326   นางสาวดวงกมล   ปั้นทอง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114327   นางสาวดวงกมล   ศรียันต์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114328   นางสาวธัญชนก   งามผ่องใส : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114329   นางสาวธัญทิพ   หอมวิชา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114330   นางสาวธิติญา   โพธิ์ชะคุ้ม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114331   นายธีระพงษ์   รัตนศิลา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114332   นายนพวิชญ์   สิมมาคำ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114333   นางสาวนภัสรา   เภอรักษ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114334   นางสาวนัทสรียา   คงอ่อน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114335   นางสาวนัยนา   ชารัตน์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114336   นางสาวปรีชญา   สอนลา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114337   นางสาวปาริชาติ   อินทะชิต : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114338   นางสาวฝนดาว   หอมนวล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114339   นางสาวพรทิตา   ขุนทองจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114341   นางสาวพรวดี   อำไพภาสกุล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114342   นางสาวพัชรมล   บุญมา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114343   นายพัสกร   บุญน้อม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114345   นางสาวเพ็ญพิลัย   เปี่ยนคิด : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114346   นางสาวภักดิพร   สิงห์ชู : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114347   นายภัทรภณ   มังแก้ว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114348   นายภาคภูมิ   ใจเอื้อ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114349   นายภูริ   บัวเรือง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114350   นางสาวมาริสา   ตั๋นป๊อก : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114351   นายเมธาสิทธิ์   สมใจ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114352   นางสาวรัตนาภรณ์   วัดแจ้ง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114353   นายเรืองวิทย์   โถนารัตน์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114354   นางสาววรวีร์   หน่อแก้ว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114355   นางสาววรัญญา   วันรังษี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114356   นายวรากรณ์   ภูมิคอนสาร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114357   นางสาววลีรัตน์   มีชัย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114358   นางสาววันวิสา   เชื่อฟัง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114359   นางสาววิลาพร   กาญจนเจริญชัย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114360   นายวีรชนท์   จันทร์คลัง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114361   นายศตวรรษ   จันทร์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114362   นายศตวรรษ   ทองมาก : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114363   นางสาวศรัณย์พร   บุปผา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114364   นางสาวศศิวิมล   จันทร์เหมาะ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114365   นางสาวศิริพร   ไชยมงคล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114366   นางสาวศิริรัตน์   พลอยร่มเย็น : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114367   นางสาวศิริรัตน์   สมประโคน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114368   นางสาวศิริรัตน์   สุขช่วย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114369   นางสาวศิริลักษณ์   สิงห์กระโทก : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114370   นายศิริศักดิ์   บุญตรี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114371   นายศุภชัย   ขันปาลี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114372   นางสาวสโรชา   บุญค่ำ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114373   นายสัญญา   พรหมดี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114374   นายสิขเรศ   จำปาวงษ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114375   นางสาวสิริวิมล   แก้วสุวรรณ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114376   นางสาวสุชานันท์   ชัยวงค์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114377   นางสาวสุทธิดา   ยอดแก้ว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114378   นางสาวสุภาพร   แม้นพยัคฆ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114379   นายสุรสิทธิ์   อุตมโชค : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114380   นางสาวสุวรรณา   สุขมากผล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114381   นายอธิสันต์   กันทะโม้ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114382   นางสาวอนงนุช   จำนงกูล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114383   นายอนุวัฒน์   เเก้วพิศดาร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114384   นางสาวอัจฉราพร   ยอดธง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114385   นางสาวอาทิตยา   เพ็ญสวัสดิ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114386   นางสาวอารีย์ลักษณ์   จำปาอ่อน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108115302   นางสาวจันทริกา   แก้วสระแสน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115303   นายจารุพัฒน์   นวลสาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115304   นายชญานิน   บุญเพิ่ม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115305   นางสาวชลดา   นามไพร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115306   นางสาวฐิติกาญจน์   ชื่นชม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115307   นางสาวณัชยาภรณ์   ตันคำ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115308   นายณัฐวรรณ   นุชชะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115309   นางสาวดวงพร   กันต์นิกูล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115310   นายนนธวัช   สุวรรณโน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115311   นางสาวปัทมา   วิชาพร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115312   นายพิสิษฐ์   ทินเรืองศิริ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115313   นายภูมินทร์   นิยมไทย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115314   นางสาวมาลินี   โคตรชมภู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115315   นางสาวรัตติกาล   แสงจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115316   นางสาวศิริลักษณ์   บรรหาลี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115317   นายศุภกร   กระเซ็น : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115318   นายศุภกร   บุญลือ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115319   นายสายชล   ทองเศรษฐี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115320   นายสุวสันติ์   วงศ์สาร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115321   นายอธิศ   ทับวัน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115322   นางสาวอรนลิน   ใจเถิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108116301   นางสาวกมลชนก   อินยะ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6108116302   นางสาวกุลดา   ธยาธรรม : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6108116303   นายทัศโชติ   เผ่าบัวทอง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6108116306   นายภูกานต์   ปัญญาดิษฐ์วงษ์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6108116307   นางสาวเลิศลักขณา   วงศ์ทวีทอง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6108116308   นางสาวศิรรินทร์   พาสาเวช : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6108116309   นางสาวศิริวรรณ   กล้าแข็ง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6108117301   นางสาวกิตฏิญากร   ดอนเคนรถ : ชีววิทยาประยุกต์ 12ชั่วโมง
6108117302   นางสาวขนิษฐา   สมพงษ์ : ชีววิทยาประยุกต์ 12ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล