โครงการสหกิจศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่เริ่มต้น 31/10/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/11/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน ในกลุ่มสหกิจศึกษาในหลักสูตรอันประกอบด้วย รายวิชาสหกิจศึกษา (พท 497) การศึกษาอิสระ (พท 498) และการศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ (พท 499) และในการนี้ในกระบวนการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา จำนวน 120 คน ทั้งนี้ได้จัดให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษายังสถานประกอบการได้มีโอกาสได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวมทั้งเป็นการประเมินผลนักศึกษาในเบื้องต้นกับสถานประกอบการและและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเป็นการแนะนำด้านการศึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษาในหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งเป็นประโยชน์สู่แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาได้ดียิ่งขึ้นในลำดับต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   120 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล