โครงการวิทยาลัยบริหารศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 19/02/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/02/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทั้งการแข่งขันกีฬา และร่วมเชียร์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะและ สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่นักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ทั้งในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยบริหารศาสตร์ อีกทั้งโครงการที่จัดขึ้นยังสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล