โครงการประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร (กิจกรรม Road Show)

วันที่เริ่มต้น 25/11/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/11/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลานอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านการเกษตร และมีประวัติยาวนานกว่า 85 ปี ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะด้านการเกษตรรับใช้ประเทศ มาเป็นเวลาช้านาน และได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก อีกทั้งยังมีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรมากมาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตด้านการเกษตร เพื่อรองรับนโยบายของประเทศในการเป็นครัวของโลก และนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) จึงได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” คือการให้ความสำคัญกับการเกษตรเป็นพื้นฐานในการพัฒนา รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ยึดถือความดีงามเป็นพื้นฐาน และการก้าวทันและรู้ทันการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ควรจะได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืน และพอเพียง และโดยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการให้การศึกษา วิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลา 85 ปี มีศักยภาพและมีผลงานทางวิชาการด้วยดีตลอดมา การที่สถาบันการศึกษาจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะ ให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวมให้ดียิ่งขึ้นนั้น มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่จะต้องสร้างเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆ แก่คนไทย ให้เกิดความรู้และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยคำนึงว่าบุคคลเหล่านี้เป็นทรัพยากรอันทรงค่ายิ่งของประเทศไทย
ดังนั้น “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี” จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสนองต่อแนวความคิดข้างต้นและความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง และจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย ที่มีแนวคิดในการพัฒนาใกล้เคียงกัน เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย และประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายระยะ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาออกเป็น 3 ประเด็น (3 Flagships) ได้แก่ 1) มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) 2) มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และ 3) มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University) โดยทั้ง 3 ทิศทางจะดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน ในด้านการเกษตรจะมุ่งเน้นที่เกษตรอินทรีย์ ด้านการพัฒนาด้านจิตใจและองค์ความรู้มุ่งเน้นที่มหาวิทยาลัยสีเขียว และการพัฒนาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ซึ่งทั้ง 3 ทิศทางนี้มีแนวทางที่คล้ายคลึงกัน โดยจะบูรณาการทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว ทั้งนี้ เป้าหมายในการพัฒนาดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น เพื่อเป็นการฉลองในวาระครบรอบ 85 ปี ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรจัดงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี” ขึ้นในระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   30 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล