โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ

วันที่เริ่มต้น 08/12/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/12/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5909101307   นางสาวกาญจนา   สัญจรดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101308   นางสาวกานติมา   สงวนแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101309   นางสาวกุลสตรี   เอี่ยมอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101317   นายเฉกชนก   จงรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101337   นางสาวธัญชนก   วัดกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101346   นางสาวนิรชา   เชียงหนุ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101349   บริพัตร   พุฒิเมธาวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101353   นายปัญจพล   ณ เชียงใหม่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101363   นางสาวเพชรลดา   ราชบำเพิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101366   นายภูเบศวร์   อักษรเนียม : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101367   นายภูสิทธิ์   บูรณะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101370   นายยสินธร   จารณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101381   นางสาววัลคุ์วดี   จี้ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101383   นายศตวรรษ   รุจิธรรมรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
5909101389   นางสาวสมิตา   พลอยเรียง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101305   กษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101326   ทินกร   โฉมทะนงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101328   ธวัชชัย   ตันกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101341   นิศาชล   พชรเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101342   โนรี   มิกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101343   บุษยมาส   ผางบ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101344   เบญจมาศ   วิญญูพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101359   ภัทชิราภรณ์   ดอนมืด : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101368   วรรณศิริ   เกลียวสีนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101371   วายุทธ   เมืองมาหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101373   วิภาพรรณ   คำสิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101375   ศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101383   สไบทิพย์   ปิงเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101384   สมิทธ์   ท้าวแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101385   สราวลี   อุดนัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101386   สริยาพร   ฉัตรดอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101388   สิริรัตน์   วรรณกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101399   ปิยวัฒน์   แสงสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6009101406   อาทิตยา   สิทธิสาร : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101304   กัญญาณัฐ   ศิริกุลพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101305   กันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101307   กุลภรณ์   อินเหลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101309   วีรินทร์ภัทร์   จันทร์แก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101310   จิรนันท์   อินหว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101311   นางสาวจิรประภา   หินเเสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101312   จิรัฐโชติ   อินทะราชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101314   จุฑามาศ   แดนอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101315   ชนกชนท์   ไชยชมภู : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101316   ชนาธิป   ก่ำจีน : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101318   ชลดา   รื่นพิทักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101320   นางสาวชุติมา   วางฐาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101322   นางสาวณัฐณิชา   มีเงิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101324   ณัฐมนท์   เชาวนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101325   ทมนวรรณ   สาบุ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101328   นางสาวธัญทิพย์   ทรงมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101329   นางสาวธัญลักษณ์   ธาตุอินจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101330   นางสาวธิดา   ใจคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101331   ธิดาพร   ดอกระกำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101332   ธิวาภรณ์   แสงทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101335   นริศรา   คงเพ็ชรศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101336   นลินธร   จันทร์ฟู : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101337   นางสาวนัฐณิชา   หงษ์ยนต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101339   นีรภา   ศรียายอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101340   นุสบา   มะหะหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101341   ปนัดดา   นาที : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101343   ประกายดาว   เลศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101346   พงศธร   คำปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101347   พรวิมล   ลุงสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101349   พัชราภรณ์   อรุณเกษร : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101350   พิมพ์ชนก   บวรรัตน์กรกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101351   ไพรัลยา   ใจคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101352   ภวินท์   นุชนาฎ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101353   ภัทรวดี   แมลงทับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101359   รัฐการ   บัญชาโต : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101366   วาริน   ชมเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101370   ศักดา   ก่ออินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101372   ศุภานัน   ทีมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101374   สมิตานัน   บุตรพรหม : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101375   สโรชา   หาญผจญกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101376   สหัสวรรษ   จันตาราม : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101377   นางสาวสิริรัตน์   ภิระบรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101378   สุทธิชา   ขันนารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101379   สุทธิดา   ปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101380   สุนิชา   เหลืองวสุธา : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101381   สุภาวรรณ   การะเกตุ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101382   สุวิตรา   วงศ์งาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101383   เสาวลักษณ์   พฤกษภักดีวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101385   ลัลณ์พวัฒน์   มุราชวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101388   อรฤดี   ทองนาคะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101389   อรุโณทัย   รัตนวรางค์กุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101392   อัญธิกา   ภูเวียงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101394   อุษณี   ชื่นดวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101395   นายเอกภพ   มาเครื่อง : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
6109101396   ไอลดา   หลีจ๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 54ชั่วโมง
ตามนโยบายการพัฒนานักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มุ่งให้นักศึกษาและบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการและเชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้จริงตรงตามสมรรถนะระดับสากล กิจกรรมเสริมหลักสูตรจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน กิจกรรมที่สามารถทำได้และปรับเปลี่ยนไปตามบริบทสภาพแวดล้อมมีหลากหลาย เช่น การเข้าร่วมค่ายเยาวชน การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และการประกวดความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ เป็นต้น ดังนั้น คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนต่างสถาบัน ให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นและสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมต่อไปในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 54  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   40 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล