โครงการ Liberal Art Camp ครั้งที่ 9

วันที่เริ่มต้น 10/02/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 10/02/2562 เวลา 18:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5914101320   นางสาวธีรารัตน์   วงษ์ชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101335   นางสาวพรนภา   มงคลเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101340   นายพันธุ์ฤทธิ์   เลขยัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101346   นางสาวพิศุทธิ์   ลมูลภักตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101354   นายมาร์วิน   บุญรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101360   นายรัฐเกียรติ   สุวงษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101372   นางสาวศศิปรียา   เจริญชันษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101375   นายศุภชัย   สีม่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101306   นางสาวกัญชพร   กาวีรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101310   นางสาวคุกกี้   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101311   นางสาวจิดาภา   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101316   นางสาวจุฬาลักษณ์   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101317   นางสาวชนาลัย   นพเก้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101318   นางสาวชลิศา   ปัดถามัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101320   นายชารีฟ   สมิทธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101326   นายศิภัสร์กร   ตาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101328   นางสาวณิชารีย์   พึ่งเก็บ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101329   นางสาวดารารัตน์   พาณิชเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101331   นางสาวธนพร   ดงประหลาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101340   นางสาวเบญจมาศ   เล็กโมกข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101345   นายภัทรวิทย์   สุทธิพงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101355   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101357   นายวณัฐพงศ์   พิทักษ์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101361   นายวาษิญ   สุดใจหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101363   นายวีรภัทร   ท่างาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101369   นางสาวสรัลชนา   แสงทับทิม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101370   นางสาวสาวิตรี   จิตอารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101371   นางสาวสิรินยา   ชาญกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101374   นางสาวสุวีรยา   แพรดำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101377   นายอภิสิทธิ์   หล้าเป็ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014101381   นางสาวอุมาพร   ธัญญพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6014102303   นางสาวกรผกา   จินดาวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102317   นายทิพกร   เตชะธิ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102318   นางสาวธนะนัฐ   ปิงเมือง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102322   นายธีรวีร์   แสงเงิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102323   นางสาวนันท์นภัส   ราชเมืองมูล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102325   นางสาวบัณฑิตา   ชำนิจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102328   นางสาวปิ่นฑิรา   ห้วยปัญญา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102333   นางสาวภัคจิรา   ชาญเดช : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102336   นางสาวมนสิการ   คงนวน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102339   นางสาวรภาภรณ์   เตชะเลิศพนา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102341   นางสาวศศิวิมล   แสนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102342   นางสาวศุภลาพร   จองบุญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102343   นางสาวสิริเนตร   วรรณกอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102344   นางสาวสุนิตา   ทิพย์บรรจงสุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102345   นางสาวอรจิรา   เทพแปง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114101396   นางสาวชญาณิศา   คงสมัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายให้การดำเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถนำหลักกระบวนการทำงาน PDCA ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะระหว่างผู้บริหารและนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการของคณะในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา นั้น
ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ Liberal arts Camp ครั้งที่ 9 โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน
- ทักษะด้านวิชาการ และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้/กิจกรรมกลุ่มเพื่อปรับทัศนคติในหัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออนาคตที่ดี" โดยอาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา
- ทักษะทางปัญญา ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และวอล์คแรลลี่ เกมนันทนาการต่างๆตามฐานต่างๆ ซึ่งนักศึกษาจะได้มีการวางแผนการทำงาน การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในคณะตลอดจนเป็นการฝึกการทำงานร่วมกัน
2. กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะระหว่างผู้บริหารและนักศึกษา/ กิจกรรมสโมสรนักศึกษาพบนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการชี้แจงงานและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 264 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   330 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล