โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่2

วันที่เริ่มต้น 27/02/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/02/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในทุกปีการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมีนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ประกอบอาชีพได้ดีกว่าย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้มากกว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคม และเป็นผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจนปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่กำลังจะออกไปสู่ภาวะแห่งการแข่งขันของตลาดแรงงาน ตลอดจนแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล