ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า น้ำ และก๊าซเรือนกระจก

วันที่เริ่มต้น 20/02/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/02/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลานกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากการขยายตัวของมหาวิทยาลัย ทำให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงมีแนวโน้มที่จะทำให้ขยะภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอาคารพิทยาลงกรณ์ อาคาร 25 ปีธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและบริเวณโดยรอบ อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนทุกวัน ซึ่งมีการใช้ภาชนะที่ใช้แล้วทิ้ง จึงมีขยะเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ ซึ่งในขยะมีขวดน้ำดื่มและแก้วน้ำดื่ม ซึ่งยังมีปัญหามลภาวะ เนื่องจากน้ำหวาน ชา และกาแฟ ซึ่งดื่มไม่หมดจะก่อให้เกิดการเน่าเหม็น และการเปิดไฟฟ้า เปิดน้ำต่างๆภายในอาคาร จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ การคัดแยกขยะ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะได้ลดปัญหาทางมลภาวะที่ได้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการปลูกฝังการคัดแยกขยะ และปลูกฝังแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาและบุคลากร ด้านการประหยัดทรัพยากร น้ำ ไฟฟ้า และเพื่อสนับสนุนโครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) ของสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล