โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 27/05/2560 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 27/05/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม ศูนย์นานาชาติ ม.แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นคณะที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตรมาเป็นเวลานานร่วม 43 ปี มีนักศึกษาภายในคณะจำนวนมากกว่า 2,500 คน ในแต่ละปีมีนักศึกษาใหม่ที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาภายในคณะจำนวนประมาณ จำนวน 500-700 คน ประกอบไปด้วยหลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี มีหลากหลายสาขาที่เข้ารับการศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะเป็นการปรับพื้นฐาน สร้างความรู้ใหม่ อีกทั้งยังเป็นการแนะนำประวัติความเป็นมาของคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนภายในคณะ ด้านกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งยังเป็นการอบรมแนะนำ การปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ ตามบริบท ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ที่จะเข้ารับการศึกษา อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ตรงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ นักศึกษามีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   786 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   50000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 50000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 82 ณ ห้องประชุม ศูนย์นานาชาติ ม.แม่โจ้
เวลา 12.00 - 16.30 น.

โดยมีนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น 82 จำนวน 720 คน ทีมงานสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา จำนวน 66 คน
หลังจากนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ของ ม.แม่โจ้ เวลา 08.00-12.00 น. แล้วทีมงานสโมสรนักศึกษาและชมรม คณะผลิตฯ
ได้เข้าไปรับนักศึกษาใหม่มารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ

จากนั้น เวลา 13.00 น. นักศึกษาใหม่เดินทางมายังห้องประชุม ศูนย์นานาชาติ ม.แม่โจ้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะผลิตฯ
ชมวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของคณะฯ และกิจกรรมในรอบปี จากนั้นรับฟังการแนะนำจากท่านคณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ของทุกหลักสูตรในคณะผลิตฯ

คณบดีและรองคณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยเน้นด้านความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ แนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน

ประธานหลักสูตรฯ แนะนำองค์ความรู้ในแต่ละหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ ทั้งนี้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร และพร้อมทราบสาระสำคัญของแต่ละหลักสูตร
นายกสโมสรนักศึกษา คณะผลิตฯ และประธานชมรม ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษารุ่นน้อง พร้อมแนะนำกิจกรรมที่นักศึกษาต้องทำร่วมกัน และกิจกรรมเลือกเสรี จากนั้นมีการนำเสนอผลงานของสโมสร และชมรมต่างๆ ในรอบปีการศึกษา 2559 พร้อมชี้แจงแผนการจัดกิจกรรมในรอบปี พ.ศ.2560 (พ.ค.2560 - ก.ค.2561) ที่นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เวลา 17.00 น.เสร็จสิ้นกิจกรรม นักศึกษาใหม่ให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองระหว่างอาจารย์ บุคลากร รุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่ เป็นบรรยากาศที่ดีต่อการเริ่มต้นเป็นนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
โดยมีนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น 82 จำนวน 720 คน ทีมงานสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา จำนวน 66 คน
หลังจากนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ของ ม.แม่โจ้ เวลา 08.00-12.00 น. แล้วทีมงานสโมสรนักศึกษาและชมรม คณะผลิตฯ
ได้เข้าไปรับนักศึกษาใหม่มารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ

จากนั้น เวลา 13.00 น. นักศึกษาใหม่เดินทางมายังห้องประชุม ศูนย์นานาชาติ ม.แม่โจ้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะผลิตฯ
ชมวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของคณะฯ และกิจกรรมในรอบปี จากนั้นรับฟังการแนะนำจากท่านคณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ของทุกหลักสูตรในคณะผลิตฯ

คณบดีและรองคณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยเน้นด้านความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ แนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน

ประธานหลักสูตรฯ แนะนำองค์ความรู้ในแต่ละหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ ทั้งนี้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร และพร้อมทราบสาระสำคัญของแต่ละหลักสูตร
นายกสโมสรนักศึกษา คณะผลิตฯ และประธานชมรม ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษารุ่นน้อง พร้อมแนะนำกิจกรรมที่นักศึกษาต้องทำร่วมกัน และกิจกรรมเลือกเสรี จากนั้นมีการนำเสนอผลงานของสโมสร และชมรมต่างๆ ในรอบปีการศึกษา 2559 พร้อมชี้แจงแผนการจัดกิจกรรมในรอบปี พ.ศ.2560 (พ.ค.2560 - ก.ค.2561) ที่นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เวลา 17.00 น.เสร็จสิ้นกิจกรรม นักศึกษาใหม่ให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองระหว่างอาจารย์ บุคลากร รุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่ เป็นบรรยากาศที่ดีต่อการเริ่มต้นเป็นนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล