โครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561
-
วันที่เริ่มต้น 26/01/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 26/01/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา คือการปลูกฝังจิตใจให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษารู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการ ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนา ให้นักศึกษาได้พัฒนาสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม จะเป็นประโยชน์แก่ นักศึกษาอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นระบบการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความคิด ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษาโดยตรง การสร้างจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมและช่วยเหลือสังคม

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจะได้จัดทำโครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ประโยชน์ บริเวณรอบๆ อาคารเรียน 75 ปี แม่โจ้ ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล