โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "ปันน้ำใจสานฝันน้อง"

วันที่เริ่มต้น 02/02/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 03/02/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด บ้านป่ากล้วย ม.14 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901124317   นายประเสริฐ   เสกเสรี : เกษตรเคมี 15ชั่วโมง
5901124322   นายมนัส   แซ่ม้า : เกษตรเคมี 15ชั่วโมง
5904101315   นางสาวฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5906101494   นายอภิสิทธิ์   แซ่ย้าง : การจัดการ 15ชั่วโมง
5906103458   นางสาวศิราวรรณ   ชัยประสิทธิ์กุล : บัญชี 15ชั่วโมง
5912102373   นางสาววันเพ็ญ   แซ่ย่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 15ชั่วโมง
6004101369   นายยิ่งยง   แซ่ว่าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
6009101366   นางสาววรรณกานต์   แซ่โซ้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6012106366   นายศุภกร   มาลีศรีไสว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 15ชั่วโมง
6018102352   นายปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "ปันน้ำใจสานฝันน้อง" ณ บ้านป่ากล้วย ม.14 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา เปิดโลกทัศน์ให้นักศึกาาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา สถานศึกษา และชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล