โครงการแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2562

วันที่เริ่มต้น 21/01/2562 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 21/01/2562 เวลา 20:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ เป็นอนาคตของประเทศ นักศึกษาควรมีทักษะความเป็นผู้นำ การพูดในที่สาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในระบอบวิถีความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งองค์กรนักศึกษามีส่วนสำคัญที่จะเป็นเวทีฝึกประสบการณ์และหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผูนำที่ดีในระบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของนักศึกษาในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงสิทธิ เสรีภาพ บทบาท หน้าที่ของตน ชุมชน การมีส่วนร่วม อย่างทั่วถึงตามหลักการกระจายอำนาจ ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สำคัญของนักศึกษา ให้มีการทำกิจกรรมในรูปแบบของการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา และร่วมพัฒนา สร้างสรรค์การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปในอนาคต จึงได้จัดโครงการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 700 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล