โครงการ IE: Team Building Camp
IE: Team Building Camp
วันที่เริ่มต้น 21/07/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/07/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการ IE: Team Building Camp เป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของผู้อื่น ยอมรับฟังและเห็นประโยชน์ความคิดของผู้อื่น เปิดใจร่วมกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน และยอมรับในความแตกต่างของเพื่อนร่วมชั้น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมต่างๆ เพลง หรือ บทบาทสมมติ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาโดยไม่รู้ตัว การสร้างบรรยากาศเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน กล้าแสดงออกมากขึ้น และยังส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นอีกด้วย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเน้น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น การเริ่มต้นการเรียนที่ดีควรเริ่มจากการละลายพฤติกรรมนักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน มีความเป็นมิตรที่ดีต่อกันในกลุ่ม นักศึกษาจึงจะสามารถทำงานกันเป็นทีม ร่วมมือกันทำงานในกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษต่างๆได้ ดังนั้น สาขาวิชาจึงได้จัดโครงการ IE: Team Building Camp ขึ้น ในระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคุณอรรณพ จันทร์หอมไกล ผู้จัดการภาคฝ่าย Recruitment and Training, Human Resources and Training Department บริษัท Best Western International Asia and Middle Office เป็นวิทยากรในการละลายพฤติกรรม สร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างเจตคติที่ดีให้แก่นักศึกษาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 9  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 55 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล