โครงการ Int'1 Econ Brain Booster Camp

วันที่เริ่มต้น 17/06/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการ Int’l Econ Brain Booster Camp เป็นกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทั้งทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์แก่นักศึกษาที่กำลังเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2559
โดยกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นการกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมต่างๆ เพลง หรือ บทบาทสมมติ ซึ่งจะเป็นการลดความกังวลของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งผลให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ อีกทั้งการเสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการทบทวนและปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของนักศึกษา สามารถต่อยอดความรู้ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ Int’l Econ Brain Booster Camp ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17 - 26 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวก่อนใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างความผูกพันระหว่างเพื่อน รุ่นพี่กับรุ่นน้องและคณาจารย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้
• การอบรมภาษาอังกฤษจำนวน 30 ชั่วโมง โดย Dr.Manfred Reinke อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
o เนื้อหาการฝึกอบรมจะเน้นการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการกิจกรรม สิ่งสำคัญของการฝึกอบรมนี้ คือ ลดความกังวลของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
• การอบรมคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ชั่วโมง โดย อาจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
o เนื้อหาการฝึกอบรมจะเน้นการทบทวนพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนในการเรียนการสอนวิชาสถิติ และ คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์สำหรับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 78 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล