โครงการ One by One

วันที่เริ่มต้น 22/11/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/12/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นหลักสูตรที่ีมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เนื่องจากการเรียนการสอนในสาขาวิชามีลักษณะเป็นแบบสองภาษา คือ การบรรยายภาษาอังกฤษในรายวิชา สาขาวิชาจึงมีการติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิด จึงได้มีการจัดโครงการ One by One เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการ แนวทางการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปใช้ในการเรียนได้มากที่สุด ดังนั้น สาขาวิชาฯ จึงจะได้จัดโครงการ One by One ขึ้น ในเวลา 13.00 - 16.00 น. จำนวน 5 วัน ดังนี้ 1) 22 พฤศจิกายน 2560 2) 29 พฤศจิกายน 2560 3) 6 ธันวาคม 2560 4) 13 ธันวาคม 2560 และ 5) 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 127 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล