โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “International Economics Field Trip to Taiwan” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

วันที่เริ่มต้น 13/03/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/03/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตมากที่สุดเป็นอันดับ 7 ในภาคพื้นเอเชียและอันดับ 15 ในโลก (Global Competitiveness Report of World Economic Forum) ระบบเศรษฐกิจ การตลาด และการค้าของประเทศไต้หวันถือว่าเป็นต้นแบบในการพัฒนาของหลายๆประเทศ การศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวันจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และเปิดวิสัยทัศน์ในเรื่องของเศรษฐกิจและการค้ามากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการ “International Economics Field Trip to Taiwan” ประจำปี 2561 ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะประกอบด้วย 1) ศึกษาดูงานที่ Taiwan International Cooperation and Development Fund (ICDF) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไต้หวันในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการศึกษาแก่ประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาถึงลักษณะของการทำงานในต่างประเทศและการขอรับทุนเพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อศึกษาต่อในประเทศไต้หวัน พร้อมทั้งคณาจารย์ยังจะได้มีโอกาสปรึกษาหาหรือถึงความร่วมมือทางการศึกษาต่อไปในอนาคต 2) การศึกษาดูงานที่ Taoyuan Auction Meat Market หรือตลาดประมูลสุกร ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ในการนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาถึงระบบตลาดที่มีการดำเนินการด้วยมาตรฐานสากล และได้เห็นถึงกลไกลการกำหนดราคาในตลาดแบบ Perfect competitive market ซึ่งราคาในตลาดประมูลสุกรแห่งนี้จะใช้เป็นราคากลางในการซื้อขายสุกรของประเทศในแต่ละวัน 3) ศึกษาดูงานที่ National Taiwan University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไต้หวัน และอันดับที่ 76 ของโลก (QS World University Rankings) ณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทั้งนี้นักศึกษายังได้รับโอกาสเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาต่างชาติในวิชาสัมมนา นอกจากนี้คณาจารย์และบุคลากรยังได้รับโอกาสศึกษาดูงานถึงวิธีการสอน การทำงาน และปรึกษาหารือถึงความร่วมมือทางด้านการศึกษา บริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างของการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ การดำเนินการด้านการวิจัยเพื่อให้ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาต่อไปในอนาคต ดังนั้นจึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “International Economics Field Trip to Taiwan” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2561 ณ ปรเทศไต้หวัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 18 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล