โครงการ Tech-savvy

วันที่เริ่มต้น 10/01/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/01/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศได้กำหนดแผนการฝึกอบรมให้นักศึกษาด้านการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Tech-savvy จะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ได้แก่
1) การฝึกอบรม MS-Office 365 คือระบบที่รวมรวมบริการต่างๆ ได้รวมเอา MicrosoftOffice 2013, Outlook Mail, One drive (พื้นที่เก็บไฟล์), Skype, Calendar และบริการอื่นอีกมากมายมารวมไว้ให้บริการในที่เดียวกัน เราสามารถใช้งาน Software หรือ Application ได้ในคราวเดียวกัน
2) การฝึกอบรม Google Apps for Education คือ การใช้ชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ เพื่อการสื่อสารกัน เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ทุกคนจะได้ RBRU Google Account ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้เราได้สิทธิพิเศษเหนือคนนอกโดเมน ในการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่จำกัดให้เฉพาะคนที่มี RBRU Google Account ในโดเมน ทั้งนี้ระบบและข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยวิศวกร Google ท่านสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูล ความเสถียรภาพของระบบ และความรวดเร็วทันใจ
3) การฝึกอบรม Website for Carrer คือ ช่องการการค้นหาข้อมูล แหล่งงาน การรับสมัครงาน เทคนิคการกรอกข้อมูล เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาจึงได้จัดโครงการ Tech-Savvy ขึ้น โดยมีการอบรม ดังนี้ 1) การฝึกอบรม MS-Office 365 2) การฝึกอบรม Google Apps for Education และ 3) การฝึกอบรม Website for Career ในเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 142 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล