โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 "สัมมนาชีพ"

วันที่เริ่มต้น 01/11/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/11/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา และฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สาวิกา กอนแสง คณะผลิตกรรมการเกษตร
เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
กรวิกา บุญมาวรรณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สถานการณ์ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรมหรือโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวย่อมที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างยิ่ง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีโครงการสัมมนาวิชาชีพขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดูจากการนำเสนอผลงานที่ได้รับการมอบหมาย รวมถึงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์จากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   80 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล