กิจกรรมค่ายบูรณาการ ปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 03/12/2561 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 04/12/2561 เวลา 15:30
สถานที่จัด ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่โรงเรียนแม่แก้ดน้อย ต.ป่าไฝ่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 04048.137/392 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ เพื่อเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล