โครงการคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45 "อินทนิลเกมส์"

วันที่เริ่มต้น 02/12/2561 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 02/12/2561 เวลา 21:00
สถานที่จัด ซ้อมและจัดเตรียมอุปกรณ์ บริเวรณคณะผลิตฯ/แข่งกีฬา เดินขบวน โชว์แสดง สนามอินทนิล 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101360   นายศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 36ชั่วโมง
5901105309   นายกิตติ   สระแก้วมณี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 36ชั่วโมง
5901105335   นายทศพร   เด่นจักร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 36ชั่วโมง
5901105350   นางสาวปนัดดา   มาเพ้า : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 36ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 36ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 36ชั่วโมง
5901125314   นางสาวณัชาวดี   ปาสีล้อม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6001101371   นางสาวศศิมา   ยามี : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001105304   นางสาวกัญญาณัฐ   ยศสะคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105314   นางสาวจิราภา   ลาดปะละ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105321   นางสาวชลธิชา   โมราเจริญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105358   นางสาวนรีกานต์   ชาติชำนาญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105362   นายบุญฤทธิ์   เข็มสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105373   นางสาวพรธิตา   เดชโคบุตร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105388   นางสาวภัทรวดี   บุญทวี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105389   นางสาวยศวดี   ยศสละ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105390   นางสาวเยาวเรศ   สุยะใหญ่ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105400   นายวิศรุติ   จินดา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105402   นายวุฒิชัย   มูลผม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105404   นางสาวศราวดี   แสนศรี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105416   นายอลงกรณ์   นาลาด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105417   นายอัษฎางค์   ธิติธนวรรษ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 36ชั่วโมง
6001105419   นายอัสมิง   มามะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 36ชั่วโมง
6001122017   นายทวิน   คำทาก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6001122021   นางสาวธีรภัทร์   สีสันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6001122026   นายบัญชา   เข็มเพลีย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6001122043   นายสุรศักดิ์   สิงห์ผาสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6001125310   นางสาวณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6001125330   นางสาววราภรณ์   สมป้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6001125332   นางสาววัชรินทร์   ยี่สุ่นน้อย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6001125333   นางสาวศกุลตลา   ศรีพิพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6001125337   นางสาวสุชาดา   ปงกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6001125340   นางสาวอรพิมล   ส่องแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6101101347   นายพศวัตร์   ศรีอ้วน : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6101102312   นายจงรักษ์   หนูช่วย : พืชสวน (ไม้ผล) 36ชั่วโมง
6101102339   นายชาญณรงค์   ปักษี : พืชสวน (ไม้ผล) 36ชั่วโมง
6101102360   นางสาวทิพวัลย์   คำธารา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 36ชั่วโมง
6101102370   นางสาวธัชพรรณ   สารคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 36ชั่วโมง
6101102447   นายวีระชัย   บุบผาสังข์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 36ชั่วโมง
6101102471   นายสิทธินนท์   จันทรสีมาวรรณ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 36ชั่วโมง
6101105302   นายก้องตระกูล   สุวรรณแพร่ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105310   นางสาวเจินเจิน   โซ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105317   นางสาวณัฐนันท์   ทองปาน : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105319   นายทินกร   จันทร์เงิน : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105321   นายธนบูรณ์   ฟักบัว : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105327   นายนพรัตน์   นัยโพธิ์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105334   นางสาวบัณฑิตา   โตนสันเทียะ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105335   นางสาวปัทมวรรณ   บุญแสง : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105336   นางสาวปาริฉัตร   เตรียมแรง : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105338   นายพงพัฒน์   โคนทรงแสน : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105341   นายพฤติวัตร   อุดม : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105342   นายพลวัต   นามมนตรี : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105344   นายพัชรพล   ใจแก้ว : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105345   นางสาวพัชรา   ผ่องอำไพศักดิ์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105351   นางสาวภาวนา   ชุมภูนุช : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105356   นางสาวรุ่งทิวา   ปัญญา : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105365   นางสาวศศิวิมล   สีสวัสดิ์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105366   นางสาวศิราณี   จันทะคุณ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105368   นายศุภกร   สนธิรักษ์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105370   นางสาวสุนิสา   ปุลาถาเน : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105371   นางสาวสุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105373   นางสาวอนงค์นาฎ   จันทร์ใส : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101105375   นางสาวอรพรรณ   จิตรีวาสน์ : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6101113310   นายชุติพงษ์   สุภาวรรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 36ชั่วโมง
6101113314   นายธนกฤต   ติ๊บลังกา : ปฐพีศาสตร์ 36ชั่วโมง
6101113320   นายธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 36ชั่วโมง
6101113338   นางสาวอมรรัตน์   สามแสน : ปฐพีศาสตร์ 36ชั่วโมง
6101125315   นายณัฐพล   วงค์มะโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6101125317   นายทรงศักดิ์   อะโนมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6101125329   นายมาสะยูกิ   ยามาโมโต้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6101125334   นายวิชยุตม์   วงษ์วัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6101125336   นางสาวศิริกัญญา   แก้วนำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6101126305   นางสาวณัฎฐา   ทิพคุณ : วิทยาการสมุนไพร 36ชั่วโมง
6101126309   นางสาวนวลพรรณ   จิตต์ภาวนา : วิทยาการสมุนไพร 36ชั่วโมง
6101126313   นางสาวพุธิตา   โพธิ์ยี่ : วิทยาการสมุนไพร 36ชั่วโมง
6101126319   นางสาวสุภาวดี   มีโพธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 36ชั่วโมง
6101126320   นางสาวอริสรา   ชินดวงงาม : วิทยาการสมุนไพร 36ชั่วโมง
6122101465   นายนรากร   นาเบ้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 36ชั่วโมง
6201101341   นางสาววรวรรณ   โมเทียน : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6201101342   นางสาววรัญญา   ชุมอะภัย : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6201101343   นางสาววาสนา   อุประ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6201101358   นางสาวอคิราภ์   แสนยากุล : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6201101359   นางสาวอธิตญา   ย่อมเยาว์ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6201101361   นางสาวอริสรา   เพชรสังหาร : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6201101362   นางสาวอรุณี   ศาสนมิติ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6201102309   นางสาวกานดา   นายหลู่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 36ชั่วโมง
6201102345   นายณัฐพงษ์   อุดเมืองอินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 36ชั่วโมง
6201102354   นายธนพงศ์   โมครัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 36ชั่วโมง
6201102361   นางสาวธัญญลักษณ์   ปิจนัน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 36ชั่วโมง
6201102370   นางสาวนควรรณ   ปัญทิพย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 36ชั่วโมง
6201102381   นางสาวเบ็ญจรัตน์   หนานใส่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 36ชั่วโมง
6201102388   นางสาวปรีชยานันท์   มั่นทอง : พืชสวน (พืชผัก) 36ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 36ชั่วโมง
6201102401   นางสาวพสิกา   เกษมควรคีรี : พืชสวน (พืชผัก) 36ชั่วโมง
6201102462   นางสาวอภิญญา   สาทางกูล : พืชสวน (พืชผัก) 36ชั่วโมง
6201102486   นางสาวเกษม์น้ำทิพย์   กลิ่นชิด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 36ชั่วโมง
6201105334   นายสุเมธ   มากคง : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6201105343   นายกษิดิศ   กลั่นยิ่ง : อารักขาพืช 36ชั่วโมง
6201125302   นางสาวกนกอร   ชื่นเสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125310   นายฐิติพงศ์   จุลศิริ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125311   นายฑณวรรษ   อำไพวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125313   นางสาวณัฐพร   จันทร์ผ่อง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125316   นางสาวณิชกานต์   โปทาวี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125318   นายเทพ   ทองอร่าม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125322   นางสาวธิดารัตน์   ยอดศร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125324   นางสาวนริศรา   ยกให้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125327   นางสาวบุญสิตา   แก้วเพ็ชรวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125328   นางสาวบุษยามาศ   เเสนบัวคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125330   นางสาวปวีณา   จันดอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125332   นายผดุงเกียรติ   ใจยรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125333   นางสาวพัชราภรณ์   สีเสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125334   นายพีรพล   ยะคำดุก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125335   นายเพชรายุธ   บรรจง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125336   นางสาวภัคจิรา   ขาวมาก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125337   นางสาวภัชฎาพร   อินทนนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125339   นางสาวภัทรวดี   กำเนิดนนท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125341   นายภายุภัทร   ศิริชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125344   นางสาวลลิศา   ปริกเพชร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125346   นายวศิน   ศรีวันใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125347   นายศิวกร   ปิยะเจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125349   นายเศรษฐภูมิ   คำภีระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125350   นายสรวิชญ์   ขุนเสถียร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125353   นายสหัสวรรษ   ปันเวียง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125354   นางสาวสุชัญญา   เนตรมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6201125358   นางสาวอัฐภิญญา   อินทร์พลทัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันทางการศึกษาและทางสังคมมากยิ่งขึ้น ทำให้เยาวชนสนใจในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาน้อยลง ส่งผลทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ และอาจหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด อบายมุขต่างๆ ทำให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในกลุ่มของเยาวชน ทางคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการดำเนินงานด้านกิจกรรม หรือวิธีการที่จะทำให้สอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาให้นักศึกษาในคณะฯ
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จึงได้ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ “การแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45” ระหว่างวันที่ 2 – 27 ธันวาคม 2561 โดยนักศึกษาต้องหาข้อมูลของกีฬาแต่ละประเภทอย่างละเอียดและฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดี กีฬาไม่ได้ใช้แต่พละกำลังเพียงอย่างเดียว คือ ต้องอาศัยความรู้ รอบตัว และเทคนิคไหวพริบ ผนวกกับความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกีฬานั้นๆ
ซึ่งกิจกรรมการเตรียมพร้อมเข้าแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จะเป็นการปลูกฝังค่านิยมแห่งการยอมรับนับถือคนอื่นที่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่บนพื้นฐานของการนับถือความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย เน้นการอบรมสั่งสอนให้นักศึกษา เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปลูกฝังความมีวินัย การเสียสละเพื่อส่วนรวม (ฝึกซ้อมกีฬา กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์เพื่อเป็นตัวแทนของคณะผลิตฯ) ขจัดความเห็นแก่ตัว แม้ว่าจะอยู่ในกระแสแห่งการแข่งขัน อีกทั้งนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการจะได้พัฒนาตนเอง จากการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 กับการวางแผนดำเนินการจัดโครงการให้สำเร็จ
สร้างค่านิยมและระบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบร่วมกัน และเรียนรู้ในการให้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และฝึกให้นักศึกษาแต่ละสาขาของคณะผลิตฯ ได้เรียนรู้ที่จะร่วมมือกัน บนพื้นฐานแห่งด้วยความรักความเข้าใจ การให้เกียรติกันและกัน มากกว่าเรื่องของผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆที่เป็นแรงจูงใจให้มาร่วมกัน ถือเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี และพัฒนากระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และในการฝึกฝนทักษะทางด้านการกีฬา จะทำให้เสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   30000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมงาน วางแผนงาน กับหน่วยงาน อนม. แม่โจ้ และนำข้อมูลที่ได้ มาร่วมวางแผน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาในสังกัด
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล