โครงการหมู่บ้าน กฟผ. วิถีพอเพียง ปีที่ 3 ตลาดนัดความสุข

วันที่เริ่มต้น 16/11/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/11/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด หมู่ 1 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่่าน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5808114315   นางสาวจุลจิราภรณ์   บุษบก : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008107311   นายเฉลิมพล   ยาอุด : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6008107314   นางสาวณพิชญ์   ลอยนอก : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6008107326   นางสาวพัชรากร   ถุงแก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6008107338   นายฤทธิรงค์   ฝั้นนุวงค์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6008107344   นายสิทธินนท์   อินปา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6008114315   นายชัชพงศ์   ต่อศิริ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114317   นายโชคชัย   นนทะคำจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114329   นางสาวนนทนีย์   ลูกภูเขียว : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6008114333   นายนันทวัฒน์   ปั๋นโด้ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6108107309   นางสาวจุฑามาศ   วงศ์ไข่ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107324   นายบุญยกาญจน์   จูเปี่ยม : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107333   นางสาวรังสิยา   กลีบจอหอ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107343   นางสาวสุดารัตน์   สิทธิกุล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108107348   นางสาวอานิตา   งะสมัน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6108114308   นายจักรกฤษณ์   โสภา : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6108114315   นายชัชพงศ์   พรมเวียง : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6108114351   นายเมธาสิทธิ์   สมใจ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6108114362   นายศตวรรษ   ทองมาก : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6108114373   นายสัญญา   พรหมดี : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6108114381   นายอธิสันต์   กันทะโม้ : เกษตรป่าไม้ 18ชั่วโมง
6108116303   นายทัศโชติ   เผ่าบัวทอง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 18ชั่วโมง
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   19 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล