โครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 26/11/2561 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 01/12/2561 เวลา 21:00
สถานที่จัด คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101360   นายศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 20ชั่วโมง
5901102438   นายรัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 20ชั่วโมง
5901105335   นายทศพร   เด่นจักร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
5901113326   นายพงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 20ชั่วโมง
5901125351   นางสาวสุมินตรา   โตลำมะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
6001105323   นายชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
6001122002   นายกฤษณุ   พันสมบัติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122003   นางสาวเกศินี   ระหว่างขุนทด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122011   นายเฉลิมชัย   คำมี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122017   นายทวิน   คำทาก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122021   นางสาวธีรภัทร์   สีสันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122022   นายนครินทร์   สุขอยู่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122032   นางสาวภาวิตา   ทองดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122041   นายสุทธิรักษ์   วรรณปะโพธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122042   นางสาวสุนันทา   พรมอ่อน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125303   นางสาวขวัญศิริ   ชมภูคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125304   นายจักกราช   จินต์วิเศษ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125306   นางสาวจิรนันท์   กุณะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125309   นางสาวฑิมพิกา   สีอุบล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125310   นางสาวณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125311   นายณัฐพงศ์   ประสพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
6001125316   นางสาวนันธวารี   หลายแห่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125317   นางสาวบุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125318   นายประทีป   กรรณิกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125319   นางสาวปรีญาพร   วิชัยศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125322   นายพลรบ   สุขเกษม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125323   นางสาวพัทธ์ธีรา   บุญธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125324   นายพีรศักดิ์   เดชทัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125325   นางสาวภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125326   นางสาวภาวิณี   กูลนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
6001125329   นางสาวลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125330   นางสาววราภรณ์   สมป้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125331   นางสาววัชราภรณ์   บาริศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125332   นางสาววัชรินทร์   ยี่สุ่นน้อย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125333   นางสาวศกุลตลา   ศรีพิพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125334   นางสาวศุภาพิชญ์   โพธิ์ศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125336   นางสาวสุจิวรรณ   โกติแพง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125337   นางสาวสุชาดา   ปงกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125340   นางสาวอรพิมล   ส่องแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125343   นางสาวอารียา   สุฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
โครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ โดยจะจัดกิจกรรมคัดเลือกและฝึกซ้อมนักกีฬา ซ้อมการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้แก่ทุกคณะได้มีส่วนร่วม
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้กติกากีฬาสากลและวิธีการตัดสิน กีฬา 10 ประเภท ได้แก่ เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล แบตมินตัน บาสเก็ตบอล ว่ายน้ำ กีฑา วอลเลย์บอล คอสเวิร์ด และ ROV ได้ฝึกซ้อมกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เล็งเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องภายในคณะฯ และการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และให้นักศึกษาความสามัคคี โดยการแข่งขันเกมส์กีฬา อีกทั้งนักศึกษาได้ฝึกการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 กับการวางแผนดำเนินงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาทุกชมรมที่สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ในด้านการทำงานร่วมกัน
และในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 จะจัดกิจกรรมกีฬากระชับมิตร เป็นกีฬาทางวัฒนธรรม(กีฬาพื้นบ้าน) เพื่อเป็นการอนุรักษ์เกมส์กีฬาพื้นบ้านของไทยให้คงอยู่ และจะทำให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลายในการแข่งขัน ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยช่วงเวลาที่นักศึกษาได้เตรียมงาน จัดการแข่งขันแต่ละวัน จะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด อบายมุขต่างๆ สนองตามนโนบายสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัย ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่นักศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เรียนรู้การแพ้ ชนะและการให้อภัย ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล