โครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 26/11/2561 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 01/12/2561 เวลา 21:00
สถานที่จัด คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101360   ศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 20ชั่วโมง
5901102438   รัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 20ชั่วโมง
5901105335   นายทศพร   เด่นจักร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
5901113326   พงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 20ชั่วโมง
5901125351   สุมินตรา   โตลำมะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
6001105323   ชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
6001122002   กฤษณุ   พันสมบัติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122003   เกศินี   ระหว่างขุนทด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122011   เฉลิมชัย   คำมี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122017   ทวิน   คำทาก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122021   ธีรภัทร์   สีสันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122022   นครินทร์   สุขอยู่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122032   ภาวิตา   ทองดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122041   สุทธิรักษ์   วรรณปะโพธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122042   สุนันทา   พรมอ่อน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125303   ขวัญศิริ   ชมภูคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125304   จักกราช   จินต์วิเศษ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125306   จิรนันท์   กุณะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125309   ฑิมพิกา   สีอุบล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125310   ณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125311   ณัฐพงศ์   ประสพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
6001125316   นันธวารี   หลายแห่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125317   บุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125318   ประทีป   กรรณิกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125319   ปรีญาพร   วิชัยศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125322   พลรบ   สุขเกษม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125323   พัทธ์ธีรา   บุญธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125324   พีรศักดิ์   เดชทัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125325   ภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125326   ภาวิณี   กูลนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125327   มณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
6001125329   ลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125330   วราภรณ์   สมป้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125331   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125332   วัชรินทร์   ยี่สุ่นน้อย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125333   ศกุลตลา   ศรีพิพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125334   ศุภาพิชญ์   โพธิ์ศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125336   สุจิวรรณ   โกติแพง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125337   สุชาดา   ปงกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125340   อรพิมล   ส่องแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125343   อารียา   สุฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
โครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ โดยจะจัดกิจกรรมคัดเลือกและฝึกซ้อมนักกีฬา ซ้อมการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้แก่ทุกคณะได้มีส่วนร่วม
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้กติกากีฬาสากลและวิธีการตัดสิน กีฬา 10 ประเภท ได้แก่ เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล แบตมินตัน บาสเก็ตบอล ว่ายน้ำ กีฑา วอลเลย์บอล คอสเวิร์ด และ ROV ได้ฝึกซ้อมกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เล็งเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องภายในคณะฯ และการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และให้นักศึกษาความสามัคคี โดยการแข่งขันเกมส์กีฬา อีกทั้งนักศึกษาได้ฝึกการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 กับการวางแผนดำเนินงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาทุกชมรมที่สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ในด้านการทำงานร่วมกัน
และในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 จะจัดกิจกรรมกีฬากระชับมิตร เป็นกีฬาทางวัฒนธรรม(กีฬาพื้นบ้าน) เพื่อเป็นการอนุรักษ์เกมส์กีฬาพื้นบ้านของไทยให้คงอยู่ และจะทำให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลายในการแข่งขัน ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยช่วงเวลาที่นักศึกษาได้เตรียมงาน จัดการแข่งขันแต่ละวัน จะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด อบายมุขต่างๆ สนองตามนโนบายสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัย ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่นักศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เรียนรู้การแพ้ ชนะและการให้อภัย ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล