โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสานสัมพันธ์พี่น้องภูมิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 22/07/2561 เวลา 15:30 วันที่สิ้นสุด 01/09/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด ณ วัดดอยพระแท่น ต. ป่าไผ่ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ และสนามฟุตซอลหญ้าเทียมแม่โจ้อารีน่า 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสานสัมพันธ์พี่น้องภูมิทัศน์ เป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ สามารถเสียสละกำลังกายกำลังสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยความตั้งใจจริง รู้รักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การมีบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (พุทธศักราช 2555 - 2563) ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) รวมถึงสร้างความสามัคคีความกลมเกลียวระหว่างหมู่คณะเพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ อีกทั้งยังเป็นการต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่วิชาชีพและแนะแนวทางสู่การประกอบอาชีพต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล