โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาคริสเตียน ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 31/08/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/09/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด มูลนิธิอับบราเฮ้าส์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมคริสเตียนแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในปัจจุบัน การศึกษามีรูปแบบที่หลากหลายช่องทางให้เลือก เช่น การศึกษาผ่านทางเทคโนโลยี จึงทำให้ได้รับความรู้ทางทฤษฎี แต่บางคราวไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือนำมาปฎิบัติได้ดีเท่าที่ควร การไม่ได้ลงมือปฏิบัติ บางคราวส่งผลให้นักศึกษาขาดทักษะการนำความรู้หรือทฤษฎีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้หรือนำมาปฏิบัติจริง ในปัจจุบันนี้การศึกษามีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น และมีช่องทางให้เลือกเรียนรู้มากมายที่ไม่จำต้องนั่งเรียนภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำกิจกรรม เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษา เพราะในการทำกิจกรรมนักศึกษานั้น จำเป็นต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย เช่น องค์ความรู้จากการเรียน ทักษะการคิด วิเคราะห์ ความเป็นผู้นำ ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมนักศึกษา เป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำความรู้และทักษะต่างๆ มาฝึกปฏิบัติจริง เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม รวมถึงกลายเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคตด้วย
ชมรมคริสเตียนแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาให้นักศึกษานำความรู้ทางทฤษฎีมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบกับสมาชิกในชมรมฯ มีที่มาจากสาขาวิชาที่หลากหลาย ซึ่งจำเป็นต้องหลอมรวม และฝึกฝนให้สมาชิกชมรมฯ สามารถขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมนักศึกษา ดังนั้น จึงมีความประสงค์จัดโครงการอบรมผู้นำของนักศึกษาคริสเตียนแม่โจ้ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้ผู้นำของสมาชิกชมรมคริสเตียนแม่โจ้ ได้เรียนรู้ถึงทักษะการเป็นผู้นำแบบสร้างสรรค์ กระตุ้นความกล้าในการออกความคิดเห็น เรียนรู้ระบบการจัดการขององค์กรกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งองค์กรอย่างแท้จริง และการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน รวมถึงการเป็นผู้นำที่พร้อมทั้งความสามารถและคุณธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 25 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   26 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล