การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 30/10/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/10/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) หรือสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจที่ตอบสนองนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการตรวจประเมินให้เป็นมาตรฐานสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2558 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อมหาวิทยาลัย อาทิ ช่วยลดการใช้พลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา กระดาษ เป็นต้น มีการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง การอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน และการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในสำนักงาน พนักงานมีสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พนักงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ งดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร มีการใช้สินค้าและบริการภายในสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการรักษาระดับความเป็นมาตรฐานสำนักงานสีเขียวหรือสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีความต่อเนื่อง และมีการดำเนินการโครงการพัฒนาสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น โดยการสมัครขอรับการประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2561 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะมีการตรวจประเมินการเป็นสำนักงานสีเขียวจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินฯ จากคณะกรรมการดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสำนักงานสีเขียวขึ้น ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล