โครงการ "สานฝันปั้นสุข" ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Dream school
วันที่เริ่มต้น 20/01/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/01/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจนนำสิ่งที่ตนเองได้ปฏิบัติไปถ่ายทอดให้แก่รุ่นหลัง และสังคมและยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์งาน รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้นด้วย
ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำประสบการณ์ได้จากการทำกิจกรรมไปใช้ในการพัฒนาชีวิตและอนาคตได้ และเสริมสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และยังเป็นกิจกรรมเชื่อความสัมพันธ์กับชุมชนที่ห่างไกลความเจริญให้ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 51 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   49 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล