กีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ 2561 (Sport Day – Freshy night 2018)
-
วันที่เริ่มต้น 29/08/2561 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 29/08/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กีฬาเป็นกิจกรรมทําให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัยซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิด ความสามัคคีกลมเกลียว อย่างที่เรียกกันว่ามีน้ำใจนักกีฬา สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จึงทําโครงการเสริมสร้างสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ (Sport Day & Freshy Night) ระหว่างนักศึกษาขึ้น ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ทํามาในทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยที่ดี และเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาควิชาทุกระดับได้มีการทํากิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน เพื่อรองรับการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนีทางสโมสรนักศึกษาฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมที่อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยโดยได้มีการสอดแทรกให้มีการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และจัดงานสังสรรค์เพื่อต้อนรับน้องใหม่ชันปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษา ได้พบปะทําความรู้จักซึ่งกันและกัน ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 700 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   700 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล