โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

วันที่เริ่มต้น 29/10/2561 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 29/10/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในทุกปีการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมีนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์การประกอบอาชีพได้ดีกว่าย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้มากกว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคม และเป็นผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในในการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่กำลังจะออกไปสู่ภาวะแห่งการแข่งขันของตลาดแรงงาน ตลอดจนแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 800 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล