โครงการค่ายหนุ่มสาวอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 06/06/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/06/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด หมู่บ้านแม่ปิคี ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมนกเสรีเพื่อโรงเรียนในชนบท
เนื่องด้วยหมู่บ้านแม่ปิคี ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลจากตัวอำเภอแม่แจ่มประมาณ 54 กิโลเมตร โดยมีประชากรในหมู่บ้าน 134 คน สภาพถนนในการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านค่อนข้างลำบาก ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการเกษตรเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน และการปลูกพืชผักเศรษฐกิจ จากการไปสำรวจศูนย์การเรียนหมูบ้านนี้แล้ว โรงเรียนกำลังจะมีการสร้างอาคารเพิ่ม ซึ่งตอนี้โรงเรียนมีงบประมาณเฉพาะทำโครงสร้างอาคารและมุงหลังคาเท่านั้น ทางชมรมจึงจะเข้าไปช่วยเหลือโดยการเทพื้นและก่อกำแพงเป็นผนังให้กับตัวอาคาร อีกทั้งยังรวมถึงสภาพแวดล้อมภายในโณงเรียนที่ยังจัดได้ว่าขาดการพัฒนาจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างมาก ดังนั้นทางชมรมกลุ่มนกเสรีเพื่อโรงเรียนในชนบท เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมและเล็งเห็นได้ว่าในปัจจุบัน สำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาลดน้อยลงตามกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม ที่เข้าครอบงำนักศึกษาในปัจจุบันดังนั้นทางชมรมกลุ่มนกเสรีเพื่อโรงเรียนในชนบทได้เล็งเห็นถึงการปลูกฝังการสร้างสรรค์อุดมการณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการนี้ขึ้น
โดยโครงการ"โครงการค่ายหนุ่มสาวอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2" เป็นโครงการที่เน้นการเรียนรู้ถึงปัญหาภายในสถานที่ที่เราเข้าไปศึกษาและร่วมกันแก้ปัญหาโดยการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆภายในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยการร่วมมือกับชุมชนเพื่อเป็นการเข้าใจถึงปัญหานั้นๆอย่างแท้จริงและสามารถจัดการแก้ปัญหาได้ตรงจุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 35 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   35 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล