โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 05/06/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/06/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5812101342   นางสาวนัทธมน   ทรายมูลคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101370   นายรัตทชัย   หอยแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101384   นายศราวุธ   ปัญญาเสน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101405   นายอภิสิทธิ์   ปันทนันท์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812102375   นางสาวศศิภา   ฉวีจันทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5812102397   นางสาวอัญญาพร   ไชยดวงคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5812106306   นายคริสต์   แสนสมเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106328   นางสาวณัฐธิดา   กันทา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106329   นางสาวณัฐมนต์   สินเหล็ก : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106348   นางสาวบุณฑริกา   สายฟู : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812106394   นายอภิวุฒิ   ชื่นจิตต์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912101372   นายศุภฤกษ์   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912106322   นางสาวณิชกานต์   ดีคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106328   นายธนากร   แสนสาร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5912106352   นางสาวเพชรกนก   ศิริโส : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพและการทำงานในหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ จากศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานในการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ในอนาคตต่อไป คณะฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเศรษฐนิทัศน์(304) อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนการเกษตรและสหกรณ์ในยุค Thailand 4.0 โดยวิทยากรจากผู้แทนภาคธุรกิจและศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ , อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ , ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ร่วมกันเพื่อเป็นอนุสรณ์ศิษย์เก่า ประจำปี 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล