โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 29/08/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/09/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสถานการณ์ทั้งภายใน ภายนอกประเทศและสถานการณ์ความไม่แน่นอนในแต่ละด้าน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นผลสืบเนื่องต่อคุณภาพชีวิต ตลอดจนส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนในสังคมในทุก ๆ ด้าน อันส่งผลต่อคนในทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้หากพิจารณามาถึงในแวดวงทางด้านการศึกษาในแต่ระดับที่ผู้เรียนต้องมีการปรับตัว ทั้งด้านการเรียน (การใช้ชีวิต และด้านอื่นๆ) และการสอน อันมีผลต่อบุคลากรทางด้านการศึกษาและผู้เรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรฯเห็นว่าควรจัดโครงการฯเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนการไปฝึกสหกิจศึกษายังหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานด้านรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ดังนั้นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากความสำคญดังกล่าวควรมีการฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะด้านการนำเสนอ และการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ ในที่ทำงาน ตลอดจนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียม ก่อนที่นักศึกษาจะจบไปทำงานและใช้ชีวิตจริง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของศาสตร์วิชาแขนงต่างๆของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้เก่งเรียน เก่งดี และมี
วินัยในการทำงาน การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ที่ต้องออกไปสหกิจศึกษานั้นเพื่อเป็นการฝึกความเชี่ยวชาญในวิชาชีพใน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดอบรมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา
(ความสุขความสำเร็จ) preparing for internship (happiness to success) ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีกิจกรรม
- การฝึกอบรมทักษะด้านการทำงานเป็นทีม การพูดในที่สาธารณะ การนำเสนอ และการการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
- การอบรมฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft office
- การอบรมด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเทคนิคการแต่งหน้าในการทำงานแก่นักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 9  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 95 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล