โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคริสเตียน ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 13/07/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/07/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมคริสตียนแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ศาสนามีความสัมพันธ์กับสังคม คือ ศาสนาเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคม ช่วยกล่อมเกลาพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม เพราะศาสนามีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย (1) ทำให้คนปกครองตนเองได้ในทุกสถาน เพราะมีหลักธรรมช่วยพัฒนาจิตใจให้รู้จักควบคุมกาย วาจา ใจ ให้ปราศจากการประทุษร้ายเบียดเบียนกัน (2) เป็นภูมิปัญญาระดับสูงทางความคิดและมโนธรรมอันลึกซึ้งที่นำชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางคือ สันติสุข (3) เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ในการดำเนินชีวิต เมื่อมีปัญหาใด ๆ มากระทบใจ ศาสนาเป็นที่พึ่งพาใจให้มนุษย์ได้ (4) ศาสนาเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคม ได้แก่ คติธรรม เนติธรรม สหธรรมและวัตถุธรรม สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นคุณภาพจิตใจที่ดีงามของมนุษย์ ศาสนาจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมที่มีวิวัฒนาการ ไม่ใช่สังคมป่าเถื่อน เพราะหลักสำคัญที่สุดที่ศาสนาช่วยทำให้สังคมสงบร่มเย็นคือ ศาสนาทุกศาสนามุ่งเน้น การทำความดี ถ้าทุกคนเป็นคนดี สังคมโดยรวมก็จะสงบเรียบร้อย ประชาชนมีสันติสุข
สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อต่างๆในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้คนในสังคมเกิดความห่างเหินจากศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น และสภาพสังคมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก อาจประสบกับสิ่งยั่วยุต่างๆ มากมาย ดังนั้น หากสามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนในกลุ่มระดับอุดมศึกษาเหล่านี้ได้ ก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจของนักศึกษา ให้มีหลักยึดเหนี่ยวในการดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการส่งเสริมการสร้างประชากรที่มีคุณภาพของสังคม
ชมรมคริสเตียนแม่โจ้ จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคริสเตียน ประจำปี 2560 โดยอาศัยการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ ซึ่งเน้นไปที่กลุ่มนักศึกษาใหม่ที่นับถือศาสนาคริสต ให้มีพื้นฐานทางจิตใจที่อยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถเรียนและการทำงานได้อย่างมีความสุข และเมื่อจบออกไปจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   158 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล