โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคริสเตียน ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 13/07/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/07/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมคริสตียนแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ศาสนามีความสัมพันธ์กับสังคม คือ ศาสนาเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคม ช่วยกล่อมเกลาพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม เพราะศาสนามีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย (1) ทำให้คนปกครองตนเองได้ในทุกสถาน เพราะมีหลักธรรมช่วยพัฒนาจิตใจให้รู้จักควบคุมกาย วาจา ใจ ให้ปราศจากการประทุษร้ายเบียดเบียนกัน (2) เป็นภูมิปัญญาระดับสูงทางความคิดและมโนธรรมอันลึกซึ้งที่นำชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางคือ สันติสุข (3) เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ในการดำเนินชีวิต เมื่อมีปัญหาใด ๆ มากระทบใจ ศาสนาเป็นที่พึ่งพาใจให้มนุษย์ได้ (4) ศาสนาเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคม ได้แก่ คติธรรม เนติธรรม สหธรรมและวัตถุธรรม สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นคุณภาพจิตใจที่ดีงามของมนุษย์ ศาสนาจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมที่มีวิวัฒนาการ ไม่ใช่สังคมป่าเถื่อน เพราะหลักสำคัญที่สุดที่ศาสนาช่วยทำให้สังคมสงบร่มเย็นคือ ศาสนาทุกศาสนามุ่งเน้น การทำความดี ถ้าทุกคนเป็นคนดี สังคมโดยรวมก็จะสงบเรียบร้อย ประชาชนมีสันติสุข
สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อต่างๆในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้คนในสังคมเกิดความห่างเหินจากศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น และสภาพสังคมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก อาจประสบกับสิ่งยั่วยุต่างๆ มากมาย ดังนั้น หากสามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนในกลุ่มระดับอุดมศึกษาเหล่านี้ได้ ก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจของนักศึกษา ให้มีหลักยึดเหนี่ยวในการดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการส่งเสริมการสร้างประชากรที่มีคุณภาพของสังคม
ชมรมคริสเตียนแม่โจ้ จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคริสเตียน ประจำปี 2560 โดยอาศัยการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ ซึ่งเน้นไปที่กลุ่มนักศึกษาใหม่ที่นับถือศาสนาคริสต ให้มีพื้นฐานทางจิตใจที่อยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถเรียนและการทำงานได้อย่างมีความสุข และเมื่อจบออกไปจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   158 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล