บริจาคโลหิต

วันที่เริ่มต้น 02/10/2561 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 02/10/2561 เวลา 15:30
สถานที่จัด ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ซึ่งมีนโยบายรับผิดชอบในการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย และมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล สำหรับการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการส่วนที่สำคัญที่สุดคือ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล