ผู้รับผิดชอบโครงการการประกวดแข่งขันไก่แจ้สวยงาม
-
วันที่เริ่มต้น 17/09/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/09/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการการประกวดแข่งขันไก่แจ้สวยงาม ในงานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ประจำปี 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อื่นๆ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 656  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   99750 บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย 99750 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   99750 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการการประกวดแข่งขันไก่แจ้สวยงาม ในงานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ประจำปี 2561
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล