โครงการยกระดับการผลิตกำลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่เริ่มต้น 21/08/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/08/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตกำลังคนที่ตอบสนองความต้องการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย (1) ยานยนต์สมัยใหม่ (2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (5) การแปรรูปอาหาร (6) หุ่นยนต์ (7) การบินและโลจิสติกส์ (8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (9) ดิจิตอล (10) การแพทย์ครบวงจร ซึ่งคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นเพื่อการให้การผลิตกำลังคนตรงกับความต้องการของเป้าหมายตามนโยบาย จึงขอเสนอโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียนต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 54  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   33 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล