โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวและบริการสำหรับแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) ด้วยการจัดการออกแบบบริการ (Service Design)

วันที่เริ่มต้น 30/08/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/09/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล

ภายใต้นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตกำลังคนที่ตอบสนองความต้องการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญในการสร้างแรงงานในภาคการท่องเที่ยวและบริการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจึงได้เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จะเป็นกลุ่มบุคลากรในงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในอนาตและเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถเข้าใจและมีทักษะที่ตอบเสนองต่อนโยบายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการเป็นบุคลากรที่มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) ที่สามารถแข่งขันได้ระดับสากลได้ในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 22 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   22 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล