สัมมนาเชิงวิชาการสาขาการเงิน

วันที่เริ่มต้น 08/09/2561 เวลา 12:30 วันที่สิ้นสุด 08/09/2561 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5706103463   นางสาวสุภัสสรา   เมืองมูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5806104377   นางสาวดลกมล   สงวนทรัพย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104387   นายธนธรณ์   จิตติอาภา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104398   นางสาวนฤมล   พินธุกนก : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104412   นางสาวบุญทิพยากรณ์   โยธา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104448   นางสาวภัทรสุดา   ดวงแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104449   นางสาวภัสสร   ลุงจาย : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104459   นางสาวรชนิศ   จินดามณี : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104462   นางสาวรัชนี   สบผา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104480   นางสาววนิดา   วงษา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104497   นางสาวศศิธร   จันทร์อิน : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104499   นางสาวศศิพิมพ์   อุ่นเรือน : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104504   นางสาวศิรินยา   ติ๊บงา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104507   นายศุภกร   ศรีแก้วฝั้น : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104520   นางสาวสุเบญญา   เฟื่องมณี : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104521   นางสาวสุปริญญา   มอนอัฐ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104525   นางสาวสุภาพรรณ   ไชยวรรณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104534   นางสาวอภิรดี   บุญสูง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104304   นางสาวกมลชนก   จันทรส : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104310   นางสาวกัญญาณัฐ   พรมท่อน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104315   นางสาวกาญจนา   ยะอื่อ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104316   นางสาวกิ่งกาญจน์   เดชอุดม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104318   นางสาวธนัญญาดา   แก้วระกา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104319   นางสาวเกศราภรณ์   กันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104321   นายจักรพงศ์   รื่นสุคนธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104324   นางสาวจิตราภรณ์   โกมุทแก้วตระกูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104327   นางสาวจุฑามาศ   อนุสนธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104331   นางสาวฉัตรธิดา   ดุกคง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104335   นางสาวชนาภัทร   บวบหอม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104336   นางสาวชนิกานต์   สุ่มไพบูลย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104337   นางสาวชรินรัตน์   หมื่อแล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104339   นางสาวชวัลรัตน์   เวชณาวัฒนากุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104342   นางสาวชื่นกมล   ใจพิศ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104344   นางสาวญาดา   วิไลศรีศักดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104348   นางสาวณัฐชยา   บุญประกอบ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104349   นางสาวณัฐฐินีย์   อินทุวัต : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104352   นางสาวณัฐธิดา   จ่าเขียว : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104354   นางสาวณัฐวดี   ทองวุฒิ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104356   นางสาวณัฐวรา   ปันต๊ะถา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104357   นายณัฐวุฒิ   ขระสุ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104368   นางสาวนภารัตน์   จันการ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104374   นางสาวนันทิตา   ธิติมูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104380   นางสาวปนัดดา   ปัญญาอธิสิน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104382   นางสาวปภัสสรา   ไม้หอม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104383   นายปรัชญา   เงินถา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104386   นางสาวปาณนาถ   บุญมาเปรม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104393   นางสาวพิจิตรา   มีอาจ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104396   นายพิทวัส   คุณยศยิ่ง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104399   นางสาวภัชราภรณ์   สุภากุล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104401   นางสาวภิรมรักษ์   ศรีวรรณะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104411   นางสาวรัชนีกร   หงอกแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104414   นางสาวลาวัลย์   ธิปา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104415   นางสาววชิราพร   ทองจันทร์หลวง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104420   นางสาววรัญญา   ปู่ย่า : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104422   นางสาววราภรณ์   ทองเงิน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104428   นางสาวนริศรา   พรมสวะนา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104431   นายศวนนท์   ปันอ้าย : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104436   นายศีลธรรม   แซ่เฉ่า : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104438   นายศุภกฤต   อินผัด : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104447   นางสาวสุดาพร   ขันทะบุตร : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104448   นางสาวสุดามณี   เกษอินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104449   นางสาวสุดารัตน์   กันทะศิลป์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104450   นางสาวสุทธิวรรณ   คำมะณี : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104457   นายสุริยะศักดิ์   สิงห์ศิลป์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104469   นางสาวอรณภา   จันทร์หลวง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104470   นางสาวอรวรรณ   คำภิระวงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104472   นางสาวอริสรา   นิ้วยะวงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104474   นางสาวอัญชิษฐา   จิวโฮฮวด : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104475   นางสาวอาทิตยาพร   มีเกษร : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104479   นางสาวอิสราภรณ์   จันทร์ปฐม : การเงิน 3ชั่วโมง
5909101042   นางสาวมอนใส   ลุงอุ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5912106390   นายอานนท์   สำเร็จผล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6001102327   นายจิรายุ   แดงคำดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102333   นางสาวจุฬาลักษณ์   เรียงยาย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102372   นางสาวธีญารัตน์   ถิ่นที่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6006101349   นางสาวญาณี   สมใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101396   นายปฏิภาน   ใจต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006104304   นางสาวกรทิพย์   ไชยโลกา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104306   นางสาวกัญจนพร   เงานอ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104310   นางสาวกุลวดี   บางสุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104318   นางสาวจันทร์จิรา   ซ้อมจันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104322   นายจิราเมธ   เทวนา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104324   นางสาวฉัตรฤทัย   สุริยจักร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104328   นายชนายุส   เม่งบุญยัง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104332   นายณรงค์ชัย   สัมพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104334   นางสาวณัฎฐริณีย์   อุดทาคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104339   นางสาวณัฐนันท์   วงค์ทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104340   นางสาวณัฐนิชา   ศรีบุปผา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104341   นายณัฐภัทร   กองแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104343   นางสาวณัฐสุดา   วงค์ไพศาลฤทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104344   นางสาวดวงกมล   ดวงสุบิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104345   นายเดชาพล   กลั่นแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104346   นางสาวตรีทิพย์   แก้วทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104351   นายธนพล   วงษ์สุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104352   นายธนายุทธ   ดวงคำวัฒนสิริ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104353   นางสาวธัญชนก   สมิดสุวรรณ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104354   นางสาวธัญญลักษณ์   บุญยงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104361   นางสาวนัฐธิดา   เสาขอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104368   นางสาวปภาพินท์   คำบังวัล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104369   นายปรัชญา   เฮิมนาง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104370   นางสาวปัทมา   ไชยเสน : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104374   นางสาวปิยธิดา   อิ่นเเก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104376   นางสาวปุณนที   เมฆตรง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104377   นางสาวผาณิตา   ภาระตะวัตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104378   นางสาวพรรณนารายณ์   ใจบุญทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104380   นางสาวพิชญ์สินี   บุราคร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104386   นางสาวแพรวพรรณ   นันทชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104400   นายรุ่งโรจน์   เรือนแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104410   นางสาววิภาวรรณ   คำแดง : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104411   นางสาววิลาวรรณ   เจริญศุภมิต : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104418   นางสาวสิราวรรณ   ตรีสุข : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104419   นางสาวสิริยากร   ณะไชย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104421   นางสาวสุชานาถ   แก้วเมืองไชย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104427   นายสุวิจักขณ์   ศรีอรุณกิจจา : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104436   นางสาวอรัญญา   กันทะเนตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104438   นายอรัณย์   ดวงแก้วมงคล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104439   นางสาวอรุณประเสริฐ   ชูเดช : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104442   นางสาวอัญชลี   มณีชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104443   นายอัฒวุทธ์   งามวัฒนากุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104446   นางสาวเอมญิกา   ชมภู : การเงิน 3ชั่วโมง
6006104447   นางสาวไอรดา   ใบหลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6006105378   นายวุฒิภัทร์   เจริญพร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6012107323   นางสาวธัญญชนก   กุศะโรจน์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6012107327   นางสาวพอหทัย   เกลี้ยงสง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6012107328   นางสาวพัชรพร   ไชยสลี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6012107331   นางสาวพุทธิชา   พิริยสถิต : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6012107351   นางสาวอรพรรณ   หมวดดำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6018102349   นายปรัชญา   แตงกูล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105363   นางสาวพีรชยา   พงค์ดา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105364   นางสาวพุธิตา   มหาสิงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105381   นางสาววริศรา   ยาละนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105387   นางสาวศิรภัสสร   น่วมเพ็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101439   นายวัชรพงศ์   เสาร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106103323   นางสาวเจนจิรา   จำภูวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103392   นางสาวภัทร์จิรา   ใจก้อน : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103398   นางสาวมุกดา   เตชะเดชวรพันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103452   นางสาวอรวรรณ   ณรงค์มี : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104301   นางสาวกนกกร   รุณเกตุ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104302   นางสาวกนกพร   สุริพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104304   นายกฤษณะ   สิทธิเรือง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104307   นางสาวกัลยรัตน์   ติ๊บน้อย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104313   นางสาวขวัญเรือน   มณีรัตน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104314   นางสาวจันทร์ทิรา   มุ่งรังสี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104315   นางสาวจิณห์วรา   บุหงา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104316   นางสาวจินตนา   ปาระมี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104317   นางสาวจิรัชยา   คำปันวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104318   นางสาวจิราพร   พงษ์พันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104319   นางสาวจีรวรรณ   ยอดพล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104320   นางสาวจุฑามณี   วงษ์จักร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104321   นางสาวจุฑามาศ   สุริยะโต้ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104323   นางสาวจุฬาศิริ   ชุมภูหมุด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104324   นางสาวเจตวรรณ์   แสงคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104325   นางสาวเจนจิรา   ประสาทน้ำเงิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104326   นางสาวชฎาภรณ์   เงินพรวน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104327   นางสาวชนนิกานต์   วิชัยดิษฐ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104329   นางสาวชนิกานต์   อาบา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104330   นางสาวชนิสรา   ดอกไม้ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104331   นางสาวชลนิภา   สารทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104332   นางสาวชลลดา   สุนันต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104334   นายชาคริต   วิณรงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104335   นางสาวชายิกา   มาซอย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104336   นางสาวชารินา   กิจประเสริฐศิลป์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104337   นางสาวชุตินันท์   แขกทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104339   นางสาวญานิกา   ผิวเผือก : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104340   นางสาวณัฎฐณิชา   ชำนาญกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104341   นายณัฏพล   ราชตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104342   นางสาวณัฐกานต์   เหล็กทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104343   นางสาวณัฐฐิดา   กาวิล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104344   นางสาวณัฐมล   ลุงออ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104345   นางสาวณัฐริกา   อินต๊ะซอน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104346   นางสาวณัฐริดา   ผาแดง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104348   นางสาวณิชนันทน์   อายุยืน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104349   นางสาวณิชา   ตองติดรัมย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104350   นางสาวณีรนุช   ต๊ะสุทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104351   นางสาวดวงพร   สมบัติปัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104353   นางสาวทัศนีย์   สาพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104354   นายทิชานนท์   ก๋าคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104355   นางสาวทิพวรรณ   สมพรมปัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104356   นางสาวธณีญา   คงเขียว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104358   นายธนเศรษฐ์   ศรีวิชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104359   นางสาวธรณ์ธันย์   นวชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104360   นายธรรมรัตน์   เเซ่ตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104361   นางสาวธีรกานต์   บุญรอด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104363   นายธีร์ธวัช   จันแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104364   นางสาวธีร์วรา   เริงสุทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104366   นายนครินทร์   ประพรม : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104367   นางสาวนนท์ลณีย์   ขวัญอ่อน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104369   นางสาวนัทธวรรณ   สีสาโคตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104370   นายนันทภพ   จันทร์สอาด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104371   นางสาวนาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104372   นางสาวนิรชา   ก้อใจ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104373   นางสาวนิรมัย   จ๋ามใหม่ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104374   นางสาวนุชวรา   กองบุญเรือง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104375   นางสาวนุชวรา   ทำความชอบ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104376   นางสาวเบญจวรรณ   วิชัยคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104377   นางสาวเบญจวรรณ   อภิชาตกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104378   นางสาวปวรรณรัตน์   บุตรลพ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104379   นางสาวปวีณา   แสงไกร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104380   นายปาฏิหาริย์   แสงสว่างพิพัฒน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104381   นายเปี่ยมสกุล   วีระเดชชูชีพ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104382   นายพงศกร   คุณา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104383   นางสาวพรทิพย์   อักษรบริสุทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104384   นางสาวพรนิภา   พุฒศรี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104385   นางสาวพรรณวิภา   อุดถา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104386   นางสาวพัชรินทร์   ราชสมบัติ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104388   นางสาวพิมลวรรณ   ยันทะวาย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104389   นางสาวเพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104391   นางสาวภัททิยา   จันทรา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104394   นายภูบดี   พิทองจา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104395   นายภูริณัฐ   เพียจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104396   นางสาวมธุรส   หาชิต : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104397   นายมังกรกาญจน์   เจียรรุจิระกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104398   นายมังกเรศ   พิบูลย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104399   นางสาวเยาวพา   แพงพงา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104405   นายวทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104406   นายวรกิจ   นาวา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104407   นายวรวิทย์   โพธิ์ศรี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104410   นางสาววิจิตรา   เต๋จ๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104411   นางสาววิทาดา   คุ้มตระกูล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104412   นางสาววิลาวรรณ   แสนบุตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104413   นางสาววิลาวัลย์   สลอมทุน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104414   นางสาววิไลลักษณ์   มาเมือง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104415   นางสาววีรวรรณ   ลอยมาปิง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104416   นางสาวเวธกา   กันทะวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104417   นางสาวศรัญญา   หงษ์ผ้วย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104418   นางสาวศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104419   นางสาวศศินันท์   สืบนุการณ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104420   นางสาวศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104421   นางสาวศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104422   นางสาวศุภานัน   เลิศหล้า : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104424   นางสาวสายสัมพันธ์   จันทวลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104425   นางสาวสาวิตรี   โจมหาร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104426   นางสาวสิริยากร   กิ่งแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104427   นางสาวสิริรัตน์   ปินตาติ๊บ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104428   นางสาวสุชาดา   ครุฑเครือ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104429   นางสาวสุนิษา   ปิยศทิพย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104431   นางสาวโสภา   ภูมะตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104432   นางสาวหทัยภัทร   ปาประลิต : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104433   นางสาวอทิตยา   วรวิภู : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104434   นางสาวอนัชชา   โตแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านความรู้ และความสามรถของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก และให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทางธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   350 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล