โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงานโดยใช้ Cloud Computing ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

วันที่เริ่มต้น 06/01/2561 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 06/01/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด อาคาค 70 ปีห้อง C 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์จากบริษัท Microsoft และได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานระบบ Office 365 รวมถึงระบบ LMS (Learning management system) ซึ่งเป็นการใช้งาน Microsoft Office ผ่านการบริหารจัดการด้วยระบบ Cloud Computing ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีระบบ Google Apps for Education ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้ประจำวันของผู้เรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้งานระบบ Office365”,”การใช้งานระบบ LMS” และ “การใช้งานระบบ Google Apps for Education”สำหรับบุคลากร อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้สามารถนำระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล