โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 26/08/2561 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 26/08/2561 เวลา 21:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เข้าแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับที่สูงขึ้น ตลอดจน เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ในอนาคตต่อไป โดยกิจกรรมนี้จะสอดแทรก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล