โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว โดยสถานีวิทยุ Voice of America ภาคภาษาไทย ” (VOA)
-
วันที่เริ่มต้น 22/08/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 22/08/2560 เวลา 15:30
สถานที่จัด คาวบอยเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกลาง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน และมีหน้าที่เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร สาระความรู้ต่างๆสู่สังคม อีกทั้งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมีการทำบันทึกข้อตกลงด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง ร่วมกับสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America) ภาคภาษาไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารในต่างประเทศ ที่มีความสำคัญ ทั้งด้านธุรกิจ บทวิเคราะห์ทางการเมือง รายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ เรื่องของสตรี การศึกษาและสังคม รายงานการบันเทิงและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมทั้งชีวิตคนไทยในอเมริกาแก่ท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz และผ่านทางวิทยุออนไลน์ www.mjuradio.com ดังนั้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนการมุมมองด้านข่าวจากหน่วยงานผลิตข่าวระดับแนวหน้าของโลก จึงจะจัดให้มีโครงการส่งเสริมผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่มีความโดดเด่นมีศักยภาพ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อให้เกิดความรู้ การพัฒนาความคิด และทักษะทางด้านการสื่อสารของตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3.5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   5 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล