โครงการแนวความคิดสู่การเป็นนักภูมิทัศน์ที่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 09/07/2561 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2561 เวลา 21:00
สถานที่จัด ณ ห้อง 101 อาคารภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ยังคงเป็นทางเลือกที่ได้รับการสนใจน้อยจากกลุ่มสาขาวิชาที่หลากหลายในปัจจุบันแต่กลับมีความต้องการบุคลากรซึ่งมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านภูมิทัศน์เพิ่มขึ้น สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์จึงเสนอให้มีการจัดโครงการเพื่อแนะแนวทางและสร้างความเข้าใจในงานภูมิทัศน์เพื่อเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติงานจริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็นนักภูมิทัศน์ที่สมบูรณ์ มีไหวพริบ มีจิตสำนึกที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
สืบเนื่องจากเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงประสงค์จัดทำโครงการแนวความคิดสู่การเป็นนักภูมิทัศน์ที่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อการปฏิบัติงานด้านภูมิทัศน์ มีศักยภาพมีความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริง รวมทั้งส่งเสริมความรักและความสามัคคีกันในหมู่คณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 34 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล