โครงการพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 02/07/2561 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2561 เวลา 21:30
สถานที่จัด ณ ห้อง 101 อาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากในปัจจุบัน การเปิดสอนในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมมีเพิ่มมากขึ้น ทางสาขาสถาปัตยกรรม จึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อเป็นสถาปนิกที่ดี และก้าวทันต่อสังคม ด้วยการฝึกให้เกิดการวิเคราะห์เพื่อวางแผนอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ รู้จักการแก้ไขปัญหากับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา รวมทั้งเรียนรู้ถึงสังคมที่แตกต่างกันออกไปจากที่คุ้นเคย ก่อให้เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความอดทน ความเสียสละ และการทำงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งประสบการณ์และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากจะช่วยปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสาให้พึงรับผิดชอบต่อสังคม ยังช่วยสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิชาชีพและหลักสูตรของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการพี่สอนน้อง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการเป็นสถาปนิกที่มีคุณภาพ การประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา รวมทั้งการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต ตลอดจนให้นักศึกษาได้มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 11  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 73 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล