โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 21/07/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/07/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ วัดหนองอุโบสถ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และ ณ วัดวิเวก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงให 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรมจริยธรรม และเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล