กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงเยาวชนในท้องถิ่น

วันที่เริ่มต้น 16/07/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/07/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด แม่ริมคัน ทรี่โฮม รีสอรท์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มูลนิธิWHY I WHY
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามความสนใจในรูปแบบของ
ตนเอง และสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชนขององค์กรและท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ในโครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM61 ได้รับการ สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มีพื้นที่ดำเนินงาน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ยะลา ปัตตานีนราธิวาส เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทุนในการดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมพัฒนา ศักยภาพเพื่อพัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน สังคม ต่อไปในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นพี่เลี้ยงโครงการของกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่เชียงใหม่ ได้รับการอบรมการเป็นพี่เลี้ยงโครงการที่ดี
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล