โครงการอบรมการลงทุนรูปแบบใหม่ในระบบ online สำหรับ Generation C

วันที่เริ่มต้น 31/01/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากในปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความสำคัญมากต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน และหลากหลายหน่วยงานได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับทางเศรษฐศาสตร์การเงินมาช่วยในการทำงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาและเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมทางเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ตระหนักถึงปัจจัยสำคัญนี้ จึงจัดโครงการขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และสร้างความมั่นใจในความรู้ความสามารถของนักศึกษาก่อนออกไปสู่ชีวิตการทำงานในอนาคตโดยได้เชิญคุณชนิกานต์ วงค์ใฝ จาก บริษัท คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ จำกัด และคุณวสุวัตน์ สมสุข เจ้าของกิจการ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่อีสปอร์ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบิทคอยน์และฟอเร็กแก่นักศึกษา ขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2561 และ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 105 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล