โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษารายวิชา ศศ 499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ

วันที่เริ่มต้น 11/07/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/07/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้ทำการเปิดการเรียนการสอนรายวิชา ศศ 499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ การสร้างทักษะที่จำเป็น จากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง สังคมและแนวคิดใหม่ๆ ตลอดจนการคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า จีงได้จัดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศในอนาคตได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 109 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล